Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
18Покана за кандидатстване за участие в обучение за обучители по права на човека

Обучението представлява национален тренинг за обучители, работещи по темите за защита правата на човека и промотиране на толерантност. Планираме да привлечем 25 учители и обучители с профил и опит в младежкия сектор, неформалното образование и работа с уязвими групи, които ще подобрят своите умения и компетенции за работа по приоритетни теми за СЕ – демокрация, права на човека и върховенство на закона. Работната програма се фокусира върху актуалната българска версия на второто издание на наръчника за неформално образование по права на човека на СЕ - Компас (http://www.coe.int/bg/web/compass).

Успешният кандидат трябва да отговоря на следния профил: учител, обучител, активист и/или младежки работник с опит в сферата на обучение за права на човека и промотиране на толерантност, както и членове на екипите на МИКЦ мрежата, национални младежки неправителствени организации, работещи и/или подкрепящи деца и младежи от уязвими групи, в това число но без претенция за изчерпателност със сензорни увреждания, от малцинствени групи, ЛГБТИ+ общност и други.


Участниците трябва да имат навършени 18 години и да могат да докажат ангажираност към момента (формално или на доброволен принцип) към организации и кампании по темата на обучението. Очакваната средната възраст на участниците е между 25-35 години, като с предимство ще се ползват кандидати, които имат ясна мотивация и поле за последваща изява в сектор „Младеж" и в контекста на неформалното образование.

Националният тренинг се финансира с грант от Съвета на Европа, дирекция „Демократично гражданство и участие”, отдел „Младеж” и ще се проведе в периода 19-23.07.2017 година в комплекс „Кедъра”, с. Долна баня. Грантът покрива разходите по настаняване, храна и материали за нуждите на обучението. Пътните разноски са за сметка на участниците и представляват собствения им принос за реализиране на тренинга.

Формулярът за кандидатстване може да бъде намерен тук.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 20.06.2017 г. до 23,59 ч.Източник: Сдружение „Възможности без граници", 12 юни 2017