Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
23Обществена поръчка: „Осъществяване на средносрочна оценка на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 - 2020"

Провежда се обществена поръчка с обхват: „Осъществяване на средносрочна оценка на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 - 2020"

Краен срок: 18.10.2017 г., 17.30 ч.

Вид на поръчката: услуги.
Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП.
Прогнозна обща стойност: 400 000 лева без ДДС.
Документацията за обществената поръчка може да се намери на следния линк в профила на купувача на МРРБ. Финансирането на обществената поръчка ще се осъществи по приоритетна ос 8 „Техническа помощ" на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020.

Източник: МРРБ, 04 октомври 2017