Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
13Конкурс за доброволческа инициатива „Доброволчеството - умения за успех"

Европас-България, Еврогайдънс-България

и Евродеск-България организират


Конкурс за доброволческа инициатива

„Доброволчеството - умения за успех"


Конкурсът е насочен към неправителствени организации (сдружения/фондации/читалища), работещи пряко с млади хора, и акцентира върху две основни теми:
  • Доброволчеството като инструмент за усвояване на нови умения и компетенции за участниците в доброволчески дейности
  • Доброволчеството като метод за подпомагане на местната общност
Целта на конкурса е да отличи и популяризира успешни доброволчески инициативи, които са дали възможност на участниците в тях да получат специфични знания и да развият умения, нужни в бъдещата лична и професионална реализация, като същевременно са подпомогнали местната общност.
Условия на конкурса

Инициативата, с която се кандидатства, трябва да отговаря на следните условия:

  • да е подкрепена от неправителствена организация (сдружение/фондация/читалище), работеща пряко с млади хора, и да е изпълнена от поне 5 младежи на възраст (възраст към момента на реализация на инициативата) от 13 до 30 години;
  • да е реализирана в рамките на периода** януари 2017 г. – ноември 2017г. без изискване за конкретна продължителност;**допускат се инициативи, които са започнали в посочената времева рамка и все още не са завършили, ако вече могат да демонстрират обучителни резултати за включените в тях участници и ползи за местната общност.
  • да не е дарителска кампания, целяща набиране на помощи или средства, в която не са реализирани доброволчески дейности от страна на младежи;• насърчава се (но не е задължително условие) инициативата да бъде придружена от авторски снимки, визуализиращи представената концепция;
Всяка организация има право да подаде само една кандидатура.
Кандидатстването за конкурса се извършва електронно на следния адрес

Краен срок – 26 ноември 2017 година (включително).

Наградите

Ще бъдат отличени 5 инициативи на различни участващи организации. Всяка отличена организация ще получи предметна награда и възможност да представи инициативата си на Годишната валоризационна конференция на ЦРЧР в Международния ден на доброволеца 5 декември 2017г. в град София.

Жури и обявяване на резултатите

Инициативите ще бъдат оценявани от Комисия, състояща се от представители на ЦРЧР, по отношение на тяхното обучително измерение за участниците и ползата им за местната общност.
Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на 29 ноември 2017г. на интернет страниците на Европас-България и Еврогайдънс-България. Всички кандидати ще бъдат уведомени за резултатите от конкурса и по електронната поща.

За допълнителна информация– sdaskalov@hrdc.bg; тел. 02 / 915 50 91

Поканата
Източник: ЦРЧР, 08 ноември 2017