Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
16Национална мрежа за децата търси външен консултант за стратегическото планиране на Мрежата

Период на ангажимента: 01.09.2018 – 31.05.2019


Въведение

Национална мрежа за децата е обединение от близо 150 организации, работещи с и за деца в цялата страна. Насърчаването, защитата и спазването на правата на детето са част от ключовите принципи, които ни обединяват.  Национална мрежа за децата работи за общество, в което всяко дете има свое семейство и се радва на най-добрите възможности за живот и развитие като обединява и развива широка, обществено значима мрежа от организации и съмишленици.

С изтичането на Стратегията на Национална мрежа за децата за периода 2015 – 2020 година, през 2018 и 2019 предстои период на стратегическо планиране за НМД, който да завърши с изработването и приемането на нова Стратегия на организацията за периода след 2020. Национална мрежа за децата разглежда стратегическото планиране не само от гледна точка на поставянето на общи цели и начертаването на стъпките към тяхното постигане, но и като възможност за равносметка за постигнатото досега и оценка на въздействието, валидиране на идентичността на организацията и принос към непрестанното изграждане на общността, която представлява Мрежата. Очакваме стратегическото планиране да въвлича организациите, членове, да включва детско участие и да взима предвид гледната точка на различни други заинтересовани лица за работата и ролята на НМД.

На базата на тази концепция за стратегическото си планиране, Национална мрежа за децата търси външен на организацията консултант, който да подкрепи процеса на оценка и стратегическо планиране чрез консултиране на концепцията на процеса и работа по провеждането на оценка и стратегическо планиране.


Целта на процеса на стратегическо планиране е да се актуализират дългосрочните цели на НМД и да се създаде и приеме тригодишен стратегически план на Национална мрежа за децата със SMART цели, отчитащ непрестанно променящата се среда на работа, с разработени индикатори за проследяване на напредъка и план за актуализиране. Същевременно, процесът трябва да допринесе за развитие на общността на Мрежата с общо разбиране за нейната идентичност – ценностите, които я обединяват, ролята на Мрежата и участието, ролята и смисъла за отделните членове.


Подцели:

 • Да се направи преглед и оценка на въздействието на работата на НМД: изпълнението на стратегията за периода 2015 – 2020 и на организацията.
 • Да се създаде пространство за обсъждане на ценностите на организацията и тяхното значение в практиката.
 • Да се актуализират дългосрочните цели на организацията.
 • Да се формулират SMART стратегически цели с участието на членовете на Мрежата. Да се начертаят основните стъпки към постигането на стратегическите цели и план за периодичното актуализиране на стратегията.
 • Да се отправят необходимите препоръки към структурата и механизмите на организацията спрямо поставените нови стратегически цели.

Задачи

 • Дизайн и провеждане на оценка на стратегическия план и организацията с включване на членовете чрез регионални, тематични и други механизми на Национална мрежа за децата, на заинтересовани страни и с участието на деца.
 • Дизайн и фасилитиране на общо мрежово събитие за поставяне на стратегически цели и общи стъпки към постигането им.
 • Създаване на възможности за обсъждане на ценностите, които обединяват Мрежата и тяхното практическо приложение в рамките на оценката и стратегическото планиране.
 • Разработване на предложение за стратегически план на базата на резултатите от оценката и поставените стратегически цели и стъпки за тяхното осъществяване.
 • Участие в обсъждането на предложението с членовете на Мрежата и финализиране на стратегическия план.
 • Консултиране на вътрешния комуникационен план по отношение на стратегическото планиране.

 Продукти

 • Доклад от направена оценка на изпълнението на стратегическия план за периода 2015 – 2020 и на организацията, включващ препоръки за развитието на организацията.
 • Доклад от проведено общо мрежово събитие за стратегическо планиране с наблюдения и препоръки.
 • Разработване на предложение за стратегически план на Национална мрежа за децата, рамка с индикатори за проследяване на напредъка на работата и план за актуализация (работата по предложението включва и периода на съгласуване с членовете на НМД).

Изисквания към консултанта

 • Отлично познаване на процесите на организационно развитие и развитието на мрежи.
 • Отлични фасилитаторски умения.
 • Отлични аналитични умения и умения за синтезиране, структуриране и комуникиране на комплексни проблеми.
 • Отлични комуникативни устни и писмени умения.
 • Минимум три години активен практически опит в областта на организационното консултиране и развитието на мрежи.
 • Познаване на тенденциите, свързани с правата на децата у нас.
 • Познаването на ToP – Technology of Participation (ORID model, Consensus Workshop Method etc.) ще се счита предимство.

Мониторинг

Предвижда се двустъпков процес на работа с планирано допълнително междинно договаряне между завършването на оценката и започването на процеса на стратегическо планиране.

Консултантът ще работи под супервизията на Координатора Мрежа на НМД и поддържа комуникация със целия Секретариат на Мрежата при необходимост. По отношение на участието на децата, консултантът работи с координаторите „Детско и младежко участие“ на НМД.


Предотвратяване на конфликт на интереси

С цел получаване на максимално обективна гледна точка и предотвратяване на конфликт на интереси, консултантът не може да бъде част от организация, член на Национална мрежа за децата.


Кандидатстване

За позицията могат да кандидатстват както индивидуални консултанти, така и екипи.

Необходими документи:

 • Предложение за концепция за провеждане първия етап на стратегическото планиране (оценка на въздействието).
 • Финансово предложение за целия ангажимент.
 • Автобиография на кандидата/ на всеки член от екипа.

Подборът на кандидатите ще се извърши на три етапа при следните срокове и условия:

1) Подаване на документи от кандидатите до 17.00 ч. на 15 август 2018 на адрес office@nmd.bg.
2) Подбор на кандидатите по документи, като ще се свържем само с одобрените на първия етап.
3) Събеседване – интервюта с одобрените кандидати.


Цялото техническо задание за позицията можете да видите тук (DOCX, 19 KB). 

Публикувано от:

Национална мрежа за децата