Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
22Номиниране на обекти за присъждане на „Знак за европейско наследство”

Знакът за европейско наследство (ЗЕН) е инициатива на Европейския съюз, утвърдена с Решение 1194/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Целите на ЗЕН са:
- да се засили чувството за  принадлежност на европейските граждани, и по - специално на младите хора,  към Европейския съюз на основата на споделени ценности и елементи от европейската история и културно наследство;
- да се насърчи зачитането на  националното и регионалното многообразие;
- да се укрепят взаимното  разбирателство и междукултурният диалог.
С този знак се предоставят нови  възможности да се научи повече за нашето общо и същевременно многообразно културно наследство, за общата ни история, както и за  ценностите и ролята на ЕС. 
 
Знакът за европейско наследство се различава от други инициативи в сферата на културното наследство (например Списъкът на световното наследство на ЮНЕСКО, Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство или културните маршрути на Съвета на Европа и т.н.) и има следните особености:
–  ЗЕН се присъжда на обекти, които имат голяма символична европейска стойност и които изтъкват общата история на Европа и изграждането на Европейския съюз (ЕС), както и европейските ценности и правата на човека, на които се основава процесът на европейска интеграция;
–  с него ще се отличават не толкова качествата на обекта (архитектурни, собствено културни, исторически и т.н.), а по-скоро неговата символична стойност, свързана с европейската история;
–  присъждането му не е свързано с подкрепа за опазването на обектите, а по-скоро ще насърчава извършването на различни дейности на тяхната територия, включително и с образователно измерение, свързани най-вече с младите хора;
– ще насърчава създаването и поддържането на контакти между отличените обекти, което от своя страна ще улесни процеса на обмен на добри практики и ще даде нов тласък за развитието им.
Знакът за европейско наследство има само символична стойност и не е свързан с предоставянето на финансова подкрепа нито от страна на Министерството на културата на Република България, нито от Европейския съюз. Получилите ЗЕН обекти обаче могат да кандидатстват за подпомагане по линия на други програми на Европейския съюз.
 
Какви са ползите за обектите, получили ЗЕН?
■ ще имат право да поставят табела с изображение на логото на ЗЕН;
■ ще се възползват от възможността за по-широкото си популяризиране и интегриране в комуникационната стратегия на ЕС, както и използване на комуникационните средства, предоставяни от ЕС;
■ ще се възползват от възможности за създаване на контакти и обмен на най-добри практики.
 
Насоките за кандидатстване на български език и на английски език можете да изтеглите от тук-бг: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/files/ehl-guidelines-for-candidate-sites_bg.pdf
и
тук-en:  https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:6aebf837-29ae-4fea-9679-e5b749056ed0/guidelines-for-candidate-sites-en.pdf.
За присъждането на ЗЕН могат да участват три категории обекти, като за всеки от тях има различен формуляр за кандидатстване:
„единични обекти”; -
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/ehl-single-2019application-form_/EHL-SINGLE-2019application-form_BG.DOCX
- „национални тематични обекти”– кандидатурите на националните тематични обекти се разглеждат по същата процедура като кандидатурите на единичните обекти. Те се подбират предварително от съответната изпращаща ги държава членка в рамките на квотата от два обекта за дадена година на подбор. Всеки участващ отделен обект попълва формуляр за кандидатстване (формулярите за единични обекти). Координаторът на обекта трябва също така да попълни ad - hoc заглавния формуляр и да представи всички формуляри едновременно на националния координатор; https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/wms-5654_0/EHL-THEMA-2019Application-form_BG.DOCX
- „транснационални обекти” – кандидатурите на транснационалните обекти се разглеждат по същата процедура като кандидатурите на единичните обекти. Техният предварителен подбор се извършва от държавата членка на техния координатор на обекта в рамките на квотата от два обекта, които въпросната държава членка може да номинира за годината на подбор (следва да се отбележи, че останалите участващи обекти няма да се броят в квотите на своите държави членки). Всеки участващ обект попълва отделен формуляр за кандидатстване (формулярите за единични обекти). Координаторът на обекта трябва също така да попълни ad-hoc заглавния формуляр за транснационалните обекти и да представи всички формуляри едновременно на своя национален координатор.https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/ehl-trans-2019application-form_/EHL-TRANS-2019application-form_BG.docx
 
Всички формуляри за кандидатстване на български и на английски език можете да изтеглите от тук.


Източник: Министерство на културата, 16 октомври 2018