Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21Съобщение по Проект „Предприемачеството - гаранция за участие в пазара на труда”МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА  ПОЛИТИКА

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

ОП„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

BG05M9OP001- 1.023 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО"ОТ 01.09.2018 г. В ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО - ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРА НА ТРУДА”, РЕГ. № BG05M9OP001-1.023-0028-C01-МТСП-ОП „РЧР"- ЕСФ.

 

БЕНЕФИЦИЕНТ НА ПРОЕКТА

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„БИЗНЕСЦЕНТЪР - БИЗНЕСИНКУБАТОР - КАРЛОВО"

 

ИНФОРМАЦИОННИ И МОТИВАЦИОННИ СРЕЩИ ПО ПРОЕКТА ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ в  населени места от Община КАРЛОВО, от област Пловдив и област Пазарджик.

 

Кампанията за информиране и мотивиране на бъдещи предприемачи ПРОДЪЛЖАВА:

В гр. Пловдив на 26.02.2019т. от 13:30 ч. и на 28. 02.2019 г. от 12:00ч в зала – кабинет 1, етаж 3 на Пловдивски университет.


ПРОГРАМА:

1.   Запознаване с цели, дейности и очаквани резултати от изпълнението на проекта

2. „Защо и как да станем предприемачи?" -мотивация ,професионална ориентиране към предприемачество, възможности и развитие на собствен бизнес

3.   Заявка за включване в специализирано обучение и-/или консултантски услуги.

КАНИМ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ДА ПРИСЪСТВАТ И СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛТИРАНЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА БИЗНЕС.

З  А  П  О  В  Я  Д  А  Й  Т  Е

СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ПРОЕКТ

„ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО - ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРА НА ТРУДА”

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ

ТЕЛ.: 0889 201041 , еmail: office.bckarlovo@gmail.com

АДРЕС НА ОФИС: гр. Карлово, ул. „Ген. Карцов“ №47, етаж1.

 

ДАТА: 05.02.2019 г.


ЕКИП НА ПРОЕКТА


Проект „Предприемачеството - гаранция за участие в пазара на труда”

рег. № BG05M9OP001-1.023-0028-C01

 се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на ЕС чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

                                                                           www.eufunds.bg    


                                                       


 

Публикувано от:

Бизнесцентър -Бизнес инкубатор -Карлово