Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Покана за кандидатури за сертифициране „Културен маршрут на Съвета на Европа"

Начало: юли 2019 г.

Краен срок: септември/октомври 2019 г.

Сертифицирането „Културен маршрут на Съвета на Европа" е гаранция за отлични постижения за места и обекти от културното наследство на Европа. Мрежите, администриращи маршрутите, изпълняват иновативни дейности и проекти по отношение на пет главни приоритетни области на действие: сътрудничество при проучвания и разработване; подчертаване на историческата памет, историята и европейското наследство; културни и образователни обмени за млади европейци; съвременна културна и художествена практика; културен туризъм и устойчиво културно развитие. Съветът на Европа чрез своята програма „Културен маршрут на Съвета на Европа" предлага модел за транснационално управление в областта на културата и туризма, и насърчава съвместни действия между национални, регионални и местни власти, и широк обхват от сдружения и социално-икономически участници. Освен сертифициране като нов маршрут, е възможно и присъединяване към мрежа, администрираща вече сертифициран маршрут, при съобразяване със съответни правила и изисквания. Мрежите представляват юридически лица, в които членуват заинтересованите от развитието на съответния културен маршрут власти, институции, организации, фирми и лица. Почти всички мрежи са обявили на сайта си условия и процедури за приемане на нови членове.

 

Насоки за сертифициране на нов културен маршрут: https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/certification-guidelines


Към февруари 2019 г. са сертифицирани 33 културни маршрута на Съвета на Европа. Те прекосяват територията на над 50 страни в Европа и отвъд нея, и включват над 1600 организации-членки на мрежите, администриращи маршрутите. Списък на всички маршрути:

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes

 

28 маршрута прекосяват територията на четирите макрорегионални стратегии на ЕС. Списък:

https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/coe-cultural-routes

 

21 маршрута прекосяват територията на Дунавския макрорегион. Списък:

https://rm.coe.int/16808ea46f   (стр. 6)

 

14 маршрута прекосяват територията на Югоизточна Европа. Списък:

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/57321/cultural-routes-council-europe-south-east-europe-region_en

 

3 маршрута прекосяват територията на България. Списък:

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/bulgaria

 

Карта с местата на всички маршрути: https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/map


Брошура „Културни маршрути на Съвета на Европа" - издание от януари 2019 г., в което са представени всички сертифицирани към момента 33 културни маршрута на Съвета на Европа:

- версия на английски език - https://rm.coe.int/en-brochure-cultural-routes-2019/168092594a

- версия на френски език - https://rm.coe.int/fr-brochure2019/1680925982

- версия на италиански език - https://rm.coe.int/catalog-ultimo/16807b57fb

 

Към момента 12 маршрута са кандидати за сертифициране за получаване на статут „Културен маршрут на Съвета на Европа". Списък: https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/certification


Крайният срок за кандидатстване за сертифициране за 2019 г. е 16.09.2019 г.
Подробна информация за процеса на сертифициране можете да намерите на този линк


хххх

Маршрути в Дунавския макрорегион в процес на разработване и сертифициране за културен маршрут на Съвета на Европа

- Европейски културен маршрут на свети Кирил и Методий - приоритетен проект на Стратегията на ЕС за Дунавския регион; с участници от Чехия, Словакия, Словения, Хърватия, Гърция; в процес на сертифициране; http://www.cyril-methodius.eu/en/

- Монументални пейзажи от ранната Желязна епоха в басейна на река Дунав - приоритетен проект на Стратегията на ЕС за Дунавския регион; с участници от Австрия, Хърватия, Унгария, Словакия, Словения; не е започнал процеса на сертифициране; http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/iron-age-danube

- Маршрут на императори и крале - с участници от Германия, Австрия, Словакия, Унгария; не е започнал процеса на сертифициране; https://www.routeofemperorsandkings.com

- Римски павирани пътища - с участници от Италия; не е започнал процеса на сертифициране; http://www.romeastrata.it
Източник: https://www.coe.int, 18 февруари 2019