Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
22Прессъобщение на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БИЗНЕСЦЕНТЪР - БИЗНЕСИНКУБАТОР - КАРЛОВО"

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА  ПОЛИТИКА

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

ОП„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

BG05M9OP001- 1.023 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОТ 01.09.2018Г В ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ “ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО - ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРА НА ТРУДА”

РЕГ. № BG05M9OP001-1.023-0028-C01-МТСП-ОП “РЧР“- ЕСФ

 

БЕНЕФИЦИЕНТ НА ПРОЕКТА

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

"БИЗНЕСЦЕНТЪР - БИЗНЕСИНКУБАТОР - КАРЛОВО"

 

ИНФОРМАЦИОННИ И МОТИВАЦИОННИ СРЕЩИ ПО ПРОЕКТА ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ в  населени места от Община КАРЛОВО, от област Пловдив и област Пазарджик.


Кампанията за информиране и мотивиране на бъдещи предприемачи ПРОДЪЛЖАВА:


В гр.Първомай  на 07.03.2019т. и на 18. 03.2019г. от 13:30 ч. Бизнесцентър - Първомай, ул. „Гимназиална”№ 1

В гр. Пeщера  на 11.03.2019т. и на 15. 03.2019г. от 13:30 ч. в Бизнесцентър - Пeщера, ул. Михаил Такев 54

В гр. Пловдив на 25.03.2019т. от 12:00 ч. кабинет 2, етаж 3 на Пловдивски университет „ Паисий Хилендарски“


ПРОГРАМА:

1. Запознаване с цели, дейности и очаквани резултати от изпълнението на проекта

2. "Защо и как да станем предприемачи?" -мотивация ,професионална ориентиране към предприемачество, възможности и развитие на собствен бизнес

3.  Заявка за включване в специализирано обучение и-/или консултантски услуги


КАНИМ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ДА ПРИСЪСТВАТ И СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛТИРАНЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА БИЗНЕС


З  А  П  О  В  Я  Д  А  Й  Т  Е

СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ПРОЕКТ

“ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО - ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРА НА ТРУДА”


ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ

ТЕЛ.: 0889 201041 , еmail: office.bckarlovo@gmail.com

АДРЕС НА ОФИС:гр. Карлово, ул. „Ген. Карцов“ №47, етаж1

 

ДАТА: 28.02.2019 г.

ЕКИП НА ПРОЕКТАПроект “Предприемачеството - гаранция за участие в пазара на труда”

рег. № BG05M9OP001-1.023-0028-C01

 се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на ЕС чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

                                                                           www.eufunds.bg                                                             


 

Публикувано от:

Бизнесцентър -Бизнес инкубатор -Карлово