Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
23„Предприемачеството - гаранция за участие в пазара на труда”

                                                                                                         МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА  ПОЛИТИКА

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

BG05M9OP001- 1.023 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО"


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОТ 01.09.2018 Г. В ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО - ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРА НА ТРУДА”, РЕГ. № BG05M9OP001-1.023-0028-C01-МТСП-ОП „РЧР"- ЕСФ.


БЕНЕФИЦИЕНТ НА ПРОЕКТА 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„БИЗНЕСЦЕНТЪР - БИЗНЕСИНКУБАТОР - КАРЛОВО"

 

ИНФОРМАЦИОННИ И МОТИВАЦИОННИ СРЕЩИ ПО ПРОЕКТА ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ в  населени места от Община КАРЛОВО, от област Пловдив и област Пазарджик.

Кампанията за информиране и мотивиране на бъдещи предприемачи ПРОДЪЛЖАВА:

В Пазарджик на 02.04.2019 т. и на 09. 04.2019 г. от 10:00 ч., ПГ „По икономика и мениджмънт", бул. „ Христо Ботев”№ 115а;

В Пловдив на 15.04.2019т. и на 18. 04.2019 от 12:00 ч.,  зала - Колеж „ ОМЕГА" , ул. „ Вълко Шопов“№14.

ПРОГРАМА:

1.   Запознаване с цели, дейности и очаквани резултати от изпълнението на проекта

2.  "Защо и как да станем предприемачи?" -мотивация ,професионална ориентиране към предприемачество, възможности и развитие на собствен бизнес

3.   Заявка за включване в специализирано обучение и-/или консултантски услуг.

КАНИМ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ДА ПРИСЪСТВАТ И СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛТИРАНЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА БИЗНЕС

З  А  П  О  В  Я  Д  А  Й  Т  Е

СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ПРОЕКТ

„ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО - ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРА НА ТРУДА”

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ


ТЕЛ.: 0889 201041 , еmail: office.bckarlovo@gmail.com

АДРЕС НА ОФИС:гр. Карлово, ул. „Ген. Карцов" №47, етаж 1

 


ДАТА: 28.03.2019 г.                                                                                     ЕКИП НА ПРОЕКТА
Проект „Предприемачеството - гаранция за участие в пазара на труда”

рег. № BG05M9OP001-1.023-0028-C01

 се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на ЕС чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

                                                                           www.eufunds.bg         


            
                                     


 

Публикувано от:

Бизнесцентър -Бизнес инкубатор -Карлово