Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
22Покана за споделяне на добри практики за участие на гражданите в процеса на вземане на решения

През октомври 2019 г., на своята 37-а сесия, Конгресът на местните и регионални власти на Съвета на Европа прие резолюция относно Кодекса на добрите практики за гражданско участие в процеса на вземане на решения. С оглед продължаването на работата в тази сфера, Конференцията на неправителствените организации към Съвета на Европа събира информация с примери за добри практики, които ще бъдат събрани в единна база данни и ще послужат като учебен инструмент в бъдеще. В тази връзка Конгресът отправя призив към органите на местно и регионално ниво, както и неправителствените организации в рамките на държавите-членки на Съвета на Европа да предоставят примери за тяхна практика или опит с участието на гражданското общество в процеса на вземане на решения.

За целта следва да бъде попълнен формуляр, съдържащ 7 въпроса, като отговорите не надвишават 4 страници. Въпросите са най-общо както следва: кратко описание на практиката (наименование, предмет/ политическа сфера, период на изпълнение, кой инициира процеса, как участваха представителите на гражданското общество, кой бяха участниците от гражданския сектор); какви са били целите, етапите и използваните инструменти; постигнати резултати и въздействие; оценка на цялостния процес; доколко приобщаващ е процесът по отношение на отчитането на нуждите и притесненията на различните групи (жени, младежи, възрастни, малцинства) и др.

Формулярът можете да изтеглите от ТУК.


Желаещите да се включат в инициативата могат да направят това до 31 март 2020 г. на следния адрес: civil.participation@coe.int, като молим да копирате и отдел „Международно сътрудничество“ на НСОРБ на y.docheva@namrb.org.

Източник: Национално сдружение на общините в Република България, 18 декември 2019