Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
14Възможност за професионално обучение в Германия (по дуална система)

Фондация „Либенау" предлага възможности за 3-годишно професионално обучение в няколко направления – гастрономия, строителство и полагане на грижи. Обучението се осъществява във федерална провинция Баден-Вюртемберг, Германия по дуалната система (работа при трудов договор, комбинирана с теоретично обучение) в обучителни центрове, квалифицирани в предоставянето на допълнителна подкрепа за курсистите, вкл. и такава за мигранти.

Професионалното обучение в Германия се осъществява на база на сключен договор между обучаващото се лице-курсист и работодателя-предприятие в съответната сфера, от който произтичат права и задължения, свързани с обучението, сред които едно от важните задължения е посещаването на теоретични занятия в професионално училище.

Josef Wilhelm Schule в гр. Равенсбург е едно от училищата към фондацията, където програмата се реализира в първата година от обучението за професионалните направления в сферата на гастрономията и зидарството. Предимството за курсистите тук е, че екипът на училището е квалифициран да работи с хора, нуждаещи се от повече подкрепа. След втората година курсистите се насочват към други професионални училища, чрез което се съдейства за тяхната по-оптимална социална интеграция – там важат общите изисквания за езикови и други знания и умения.

Повече информация на немски език:

За училищата

За специалностите.

Обучението за специалистите по полагане на грижи (ново наименование на професията; до края на 2019 г. това обучение се предлага под наименованието „грижа за стари хора“) се предоставя като обща обучителна програма по дуалната система за работещите в старчески домове или болници. На входа на обучението се изисква завършено средно образование и успешно положен изпит по немски език, ниво „В“.

За кандидатите, които не владеят немски език, е възможно да се предложи и следната форма на обучение: включване в обучителна програма за мигранти в специалността „асистент на специалиста по полагане на грижи за стари хора“, където обучението продължава 24 месеца и включва хорариум от общо 600 часа немски език. След успешното завършване на тази степен може да се продължи в програмата за „специалист по полагане на грижи“ за още 2 години. През целия период обучението е по дуалната система и съпътства работата на курсистите в съответните услуги, предоставящи грижа за възрастни или уязвими лица, а теоретичните модули са съобразени с работната натовареност.

Особено подходящи за чужденци са програмите, в които не се изисква задължително високо ниво на владеене на немски език – напр. в сферата на гастрономията: готвач, хотелски персонал и други специалности, някои от които е възможно да се комбинират, както също и обучението за зидари. 

Заради необходимостта от подписване на трудов договор с основен работодател програмата е най-подходяща за пълнолетни лица. За успешното завършване на професионалното обучение е необходимо редовно посещаване на професионалното училище, което изисква минимална степен на владеене на немски език ниво А2 и готовност да се изучава езика по време на обучението. За специалността зидарство са нужни основни технически и математически познания.

Приемът за всяка от специалностите е текущ, стига да има налично работно място и квартира – до началото на съответния учебен срок курсистът работи и се подготвя за теоретичната част в училището.

Всички обучаващи се лица получават около 800 евро нетно месечно възнаграждение, което е достатъчно да покрива основните им текущи разходи без излишен лукс.

За контакти и допълнителна информация (на български език):

Диляна Гюрова

„Либенау България"

0889-15-23-80

dilyana.gyurova@stiftung-liebenau.bg   Източник: Фондация „Либенау, 02 март 2020