English   14239 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Покана за кандидатстване за членство в Дунавски младежки съвет към Стратегията на ЕС за Дунавския регион

 

Дунавският младежки съвет ще предостави платформа за институционално участие на млади хора във всички органи на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, за да направи идеите и гледните точки на младите хора да бъдат чути и взети предвид на политическо равнище. Съветът ще се състои от 28 члена, по 2 члена от всяка от 14-те страни от дунавския регион (в т.ч. и от България). Членовете на Съвета ще могат:

- да предлагат конкретни действия и проекти, и да предлагат теми за обсъждане;
- да довеждат идеи на вниманието на политици от високо равнище от държавите и регионите, обхванати от Стратегията на ЕС за Дунавския регион;
- да допринасят за приоритетите и политиките на Стратегията на ЕС за Дунавския регион;
- да повишават вниманието на транснационално равнище към особености в техните региони;
- да участват във всички младежки дейности на Стратегията на ЕС за Дунавския регион;
- да участват в събития на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, както и в международни и в свързани с ЕС младежки събития.

Дунавският младежки съвет ще бъде финансово подкрепен от Европейската комисия и Град Виена, и тази финансова подкрепа покрива разходите за пътуване и настаняване на членовете на Съвета за участие в заседания и събития. Дунавският младежки съвет съветва националните координатори на Стратегията на ЕС за Дунавския регион по всички въпроси, свързани с младежта и младежкото участие в Стратегията на ЕС за Дунавския регион и в нейните страни-членки. Съветът подкрепя въвеждането на основните насоки на младежките политики в управлението на Стр    тегията на ЕС за Дунавския регион и в нейните страни-членки, чрез предоставяне на информация, мнения и предложения. Съветът ще бъде учреден до 1 септември 2022 г. Цялата територия на България попада в обхвата на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Национален координатор на България по участието в Стратегията е заместник-министър от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Кандидат по поканата може да бъде лице, което:

- се интересува от оформянето на бъдещето на Дунавския регион и иска да работи заедно с националните координатори на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, с координаторите на приоритетна област, и с техните Управляващи групи, за да придвижи напред Дунавския регион по 12 тематични области;
- е на възраст между 18 г. и 28 г. към 1 септември 2022 г.;
- е постоянен жител на една от 14 участващи държави/региони в Стратегията на ЕС за Дунавския регион;
- има добро разбиране на английски език;
- е готов/а да се ангажира за една година с Дунавския младежки съвет (септември 2022 г. - октомври 2023 г.). Този ангажимент включва: участието в приблизително 3-4 заседания на място (ако е възможно, в съответствие с разпоредбите за КОВИД-19), виртуалните обмени, работата в малки групи по предложения и проекти; както и доброволното участие в събития, в заседания на централни заинтересовани лица от Стратегията на ЕС за Дунавския регион, и в допълнителни младежки дейности.

Подробности: https://danube-region.eu/danube-youth-council-call-for-applications-open-now/

 

Автор: https://danube-region.eu

Източник: https://danube-region.eu/danube-youth-council-call-for-applications-open-now/