English   14238 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Онлайн информационен ден по програма LIFE

 

Националното звено за контакт (НЗК) организира информационен ден за отворените покани за подаване на проектни предложения по Програма LIFE, който ще се проведе онлайн на 7.07.2022 г., от 10:00 до 15:15 часа.

Ще бъдат представени поканите по подпрограми. Поканени са гост-лектори от Зелени Балкани, EVN и Столична община, които ще споделят своя опит и гледна точка като бенефициенти по програмата.

Събитието ще протече при следния дневен ред:

10:00 - 10:05 Откриване и приветствие от НЗК
10:05 - 10:30 Обща информация за Програма LIFE
10:30 - 11:00 Област „Действия по климата“, подпрограма „Смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към това изменение“
11:00 - 11:30 Област „Действия по климата“, подпрограма „Преход към чиста енергия“
11:30 - 12:00 Област „Околна среда“, подпрограма „Опазване на природата и биологично разнообразие“
12:00 - 12:30 Почивка
12:30 - 13:00 Област „Околна среда“, подпрограма „Кръгова икономика и качество на живот“
13:00 - 13:15 Презентация на Зелени Балкани LIFE17 GIE/BG/371 /LIFEforBgNATURA/ „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“
13:15 - 13:30 Презентация на EVN LIFE20 NAT/BG/001234 „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасните за тях надземни електропроводи в района на Бургаските езера“
13:30 - 13:45 Презентация на Столична община по одобрен интегриран проект: LIFE17 IPE/BG/000012 „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”
13:45 - 14:30 Финансови аспекти
14:30 - 15:15 Въпроси и отговори

За участие, моля регистрирайте се най-късно до 5.07.2022 г. на връзката по-долу.

За регистрация посетете страницата на Life България.


Автор: LIFE България

Източник: http://www.life-bulgaria.bg/bg/informacionen-den-7-yuli-10-00-chasa/