English   14336 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Покана за изразяване на интерес за участие в Дунавска мрежа на младежките организации

 

Стратегията на ЕС за Дунавския регион стимулира процеса на учредяване на т.нар. Дунавска мрежа на младежките организации. Мрежата е отворена за участие на национални и регионални младежки организации, или други организации, работещи по младежки въпроси, които са учредени в държавите членки на Дунавския регион, и са с нестопански профил.

След учредяването си, Мрежата ще предложи платформа за младежките организации, за да си сътрудничат и да споделят своите нужди и опит, както между тях, така и с ръководството на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Мрежата следва да се разбира като отворена мрежа /т.е. не е ограничена до определен брой членове от всяка страна, и също без задължение за страните да делегират членове в Мрежата/. Участието на организациите-членки е на доброволна основа. От юни до септември 2023 г. младежки организации от всичките 14 държави членки на Стратегията на  ЕС за Дунавския регион /включително България/ са приветствани да укажат своя интерес да станат членове на такава мрежа чрез попълване на долупосочения въпросник. С организациите ще се свържат от "Дунавската стратегическа точка" /организацията-секретариат на Стратегията/ през есента на 2023 г. относно следващите стъпки в процедурата.

Въпросникът за младежки организации от Дунавския регион се състои от шест въпроса и се попълва единствено на английски език в срок до месец септември 2023 г. https://danube-region.eu/dyon-expression-of-interest/


Източник: EUSDR