English   14336 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Предварителна обява за втора покана на програма „Интеррег Дунав" 2021 - 2027 г.

 

Начална дата на кандидатстването: 2 октомври 2023 г. чрез електронната система на програмата Крайна дата на кандидатстването: 29 февруари 2024 г.


Области на подкрепа: подадените проекти по втората покана следва да се фокусират върху една от следните конкретни цели (КЦ):
- КЦ 1.1 - Изследователска дейност и нововъведения;
- КЦ 1.2 - Умения за умна специализация, промишлен преход и предприемачество;
- КЦ 2.1 - Възобновяема енергия;
- КЦ 2.2 - Адаптиране към изменението на климата и предотвратяване на риска от бедствия;
- КЦ 2.3 - Достъп до вода и устойчиво управление на водите;
- КЦ 2.4 - Защита и опазване на природата и биоразнообразието;
- КЦ 3.1 - Пазари на труда и достъп до качествена заетост;
- КЦ 3.2 - Образование, обучение и учене през целия живот;
- КЦ 3.3 - Култура и устойчив туризъм;
- КЦ 4.2 - Институционални възможности за териториално и макрорегионално управление.

Бюджетът на втората покана е малко над 55 милиона евро. Програмата финансира 80% от стойността на всеки проект.

Кандидати могат да бъдат: публични власти, неправителствени организации, образователни институции, изследователски организации, и други съответни заинтересовани лица от Дунавския регион. Всеки проект трябва да включва най-малко трима партньори с финансов принос, които са от три различни страни от Дунавския регион. Цялата територия на България е включена в програмата.

Подробни насоки и формуляр за кандидатстване ще бъдат публикувани на началната дата на поканата - 2 октомври 2023 г. За да подкрепи потенциалните кандидати при разработване и кандидатстване с проекти, Секретариатът на програмата в следващите месеци ще предостави индивидуални консултации и ще организира информационни събития и Интернет семинари. Подробности за тези събития ще бъдат публикувани на сайта на програмата и в социалните мрежи.

Информацията по програмата можете да следите на нейната интернет страница - https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/second-callИзточник: https://www.interreg-danube.eu