English   14336 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Четвърта покана към ЮЛНЦ за участие като наблюдатели с право на съвещателен глас в Комитета за наблюдение на Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 - 2027 г.

 

Краен срок за кандидатстване: 4 септември 2023 г.

Кандидатстващите организации следва да развиват дейност в най-малко една от десет посочени области на компетентност.

https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/13438