English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Българското училище за политика „Димитър Паница" набира кандидати

 
Българското училище за политика „Димитър Паница” набира кандидати

Критерии

Кандидати за програмата от политическата квота се номинират от ръководствата на политическите партии.

Кандидатите за програмата от гражданската квота могат да бъдат номинирани от граждански организации и от завършили училището. Не се допуска самономиниране на кандидати. Програмата се фокусира върху обучение на представители на граждански организации и професионални сдружения, които работят в приоритетни стратегически области като образование, здравеопазване, детски политики, социална политика, екология, енергетика, съдебна система, местно самоуправление и гражданско участие. Номинации извън тези целеви групи ще бъдат разглеждани само по изключение – при липса на достатъчно кандидати с посочения профил. За гражданската квота могат да бъдат номинирани само кандидати, които не членуват в политически партии.

Ранното кандидатстване се насърчава. Владеенето на английски език е предимство.

Документи

Номинацията за представители на гражданската квота става чрез попълване на следната номинационна форма. Формулярът се подава електронно.

Номинираните кандидати (и от гражданската квота, и от политическата квота) трябва да представят следните документи:
Документите и препоръките се изпращат на office@schoolofpolitics.org.

За повече информация за кандидатстването и за програмата – на телефон 0892 205 961.

Процедура за кандидатстване

Одобрените по документи кандидати се явяват на тест и стандартизирано интервю. Приемът се базира на професионалния профил на кандидата, оценката на документите и резултатите от тестовете и интервюто.

След приключване на подбора на групата за учебната 2024 година, екипът на БУП ще се свърже само с кандидатите, одобрени за участие в програмата. Поради традиционно големия интерес към програмата училището няма възможност да уведомява всички участвали за резултата от процедурата. БУП няма ангажимент да дава обратна връзка за представянето на отделните кандидати нито на тях, нито на номиниралите ги хора и организации.

Краен срок за номинациите

Гражданска квота – 19 ноември 2023 година.

Политическа квота – Сроковете за политическата квота се уговарят с централите на партиите.

Период за провеждане на учебната 2024 година

Учебната 2024 г. ще започне през март 2024 г. и ще приключи през септември 2024 г. Участниците ще получат точните дати на курсовете при влизане в програмата.

Такса за участие

Таксата за участие е 2500 лева.

Цялата такса се заплаща преди началото на учебната година.