English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Експерт Телемаркетинг

 

WWF е една от водещите природозащитни организации в световен мащаб, създадена през 1961 г., която води дейността си в повече от 100 държави и има над 8000 служителя.

В България сме се посветили на опазването на гори, реки и защитени територии и животински видове. Работим и за ограничаване влиянието на климатичните промени, както и следим за нарушения на природозащитното законодателство.

Търсим мотивиран и енергичен Експерт Телемаркетинг, който да се присъедини към екипа ни Маркетинг и Ангажираност и да изпълнява дейностите, свързани с телемаркетинга, като подпомага развитието на индивидуалната фондонабирателна програма в подкрепа на природозащитната дейност на ВВФ България.

Позицията е на непълна заетост – 6 часа дневно от понеделник до петък, с възможност за изцяло дистанционна работа от всяко място на територията на страната.

Отговорности:
 • Изпълнява стратегията и годишния план на ВВФ България по отношение на набирането на средства от индивидуални дарители чрез телефонни разговори
 • Съдейства на Ръководител Индивидуални дарения за развитие на програмите, като дава предложения и идеи за подобряване на телемаркетинг дейностите
 • Дава идеи за развитие на инфраструктурата, използвана за телемаркетинг
 • Провежда телефонни разговори и следва сценарии, базирани на сегментация и по препоръки на прекия ръководител
 • Изготвя и оптимизира сценарии за телефони разговори със съответните аудитории и причините за комуникация с тях (например превръщане в месечни редовни дарители или повишаване на дарена сума, благодарствени обаждания, напомняне за плащане и др.)
 • Отговаря за навременния подбор на контакти за прозвъняване въз основа на съгласуван с прекия ръководител график и критерии за сегментация
 • Отговаря за процеса на подбор на телемаркетинг асистенти и помощници по време на ключови кампании чрез оценка на кандидатури, както и за подготвянето на необходимите документи (договори, отчети и др.)
 • Подготвя асистентите и помощниците с необходимите за изпълнение на задачите им материали, напътства ги в телемаркетинг кампаниите и следи за правилното и навременно извършване на разпределените задачи
 • Отговаря за редовното отчитане на резултатите от проведените дейности съгласно установения график
 • Поема допълнителни отговорности извън сферата на телемаркетинга по време на изпълнение на стратегически маркетингови кампании, като например връзки с доставчици на външна реклама, на логистични услуги и обслужване на дарители, подкрепа в организацията и провеждането на събития и др.
Изисквания:
 • Висше образование – в областта на икономика, продажби, маркетинг, мениджмънт, връзки с обществеността, финанси или друга подобна специалност
 • Минимум 3 години професионален опит в директни продажби и/или телемаркетинг
 • Отлични комуникационни и продажбени умения
 • Умение да представя информация и идеи по убедителен и ангажиращ начин
 • Добри координационни и организационни умения
 • Умение за работа в екип
 • Енергичност и позитивна нагласа
 • Умения за решаване на проблеми и устойчивост
 • Отлично владеене на английски език (писмено и говоримо)
 • Много добри компютърни умения
 • Ангажираност към мисията и приоритетите на WWF, интерес и мотивация в областта на природозащитата
 • Идентифициране с и придържане към основните ценности на организацията – смелост, почтеност, уважение и сътрудничество
Предлагаме:
 • Възможност да допринесете за промяната – за България и за WWF
 • Динамична и удовлетворяваща работа в един от най-впечатляващите европейски еко-региони
 • Приятелска и високо професионална работна среда в международен контекст
 • Разнообразни работни задачи и възможност за самостоятелност в изпълнението им
 • Приятна работна среда и възможности за учене и развитие
 • Заплата спрямо НПО стандартите
Кандидатстване:

Ако умеете да провеждате убеждаващи телефонни разговори и искате да мотивирате останалите да станат част от грижата за природата, кандидатствайте с автобиография и мотивационно писмо (на английски език) на имейл hr@wwf.bg, на вниманието на Цвета Петрушинова, не по-късно от 21 юли 2024.


Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Повече информация за ВВФ България може да намерите на: https://www.wwf.bg/