Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
13Средства от МОН за работа с деца и ученици от уязвими групи в детски градини и училища - 2020 г. Какво ново?

Анализ
Средства от МОН за работа с деца и ученици от уязвими групи в детски градини и училища - 2020 г. Какво ново?

Анализ на Център Амалипе

За трета година МОН разпределя допълнителни средства за работа с деца и ученици от уязвими групи между детски градини и училища с висока концентрация, като през 2020 г. Те са в размер на  29 114 334 лв. Новото през настоящата година е, че са повишени стандартите за всички групи училища и за всички степени. Другата новост е, че стандартите в средна степен са допълнително повишение и достигат 75% от стандартите в предучилищна и основна степен.

Предоставянето на средства за работа с уязвими групи става на базата на чл. 52 а и 52б от Наредба за финансирането и таблиците към тях. Актуалната таблица на средствата, които ще бъдат предоставени през 2020 година вижте тук или на страницата на МОН.

Въпреки че предоставянето на допълнителни средства за работа с деца и ученици от уязвими групи се случва за трети път, много от конкретните особености не са до край изяснени и възникват множество въпроси. На базата на опита от  предходните години, натрупан в училищата от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник”, Център „Амалипе” предлага отговори на някои от важните въпроси:

 

Кои училища и детски градини могат да получат средствата по чл. 52 а и 52б?

– училищата и детските градини, които са попълнили информация в НЕИСПУО от работна карта „Характеристики на средата“ за повече от 80 % от децата в детска градина или за учениците в основна степен и средна степен. Изискване е също така  в тях да се обучават поне 15 деца / ученици в предучилищна, основна или средна степен;

– в тях концентрацията на деца от уязвимите групи да е поне 20 %. Уязвимостта е определена чрез образователния статус на родителите: ако родителите са с по-ниско от средно образование, учениците са застрашени /  от уязвими групи;

– да обучават в предучилищна, основна или средна степен: през 2018 не бе предвидено отпускането на средства за учениците от средна степен, но от 2019 г. това вече е факт.

През 2020 г. се получават средства на базата на информацията, подадена чрез НЕИСПУО през 2019 г. Информацията трябваше да бъде подадена в списък образец 1 или най-късно до 31 декември. Училищата и ДГ, които са пропуснали да подадат актуална информация през 2019 г., няма да получават допълнителни средства, дори да са с висока концентрация и да са получавали такова финансиране през 2018 г. През 2021 г. също ще бъдат инвестирани допълнителни средства за работа с деца и ученици от уязвими групи, като ще бъде използвана информацията,  която ще предадете в началото на новата учебна година

 

Защо има разлика между различните училища и детски градини?

Съгласно Наредбата,  училищата и детските градини с концентрация на ученици от уязвими групи са разпределени в 5 групи, като най-ниско е финансирането в първа група, а най-високо – в пета група.

В коя от петте групи за допълнително финансиране ще попадне съответното училище или градина, т.е. с каква сума ще бъде допълнително финансирано, зависи от два фактора:

– процент на родителите с по-ниско от средно образование;

– процент на родителите с по-ниско от основно образование

Как точно са групирани училищата е посочено в Приложение 6а към чл. 52б от Наредбата за финансирането.

 

Защо в средна степен стандартите са по-ниски?

През 2018 г. средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи се отнасяха единствено до обучаващите се до седми клас, като училищата с ученици в основна и средна степен получиха допълнително финансиране само за основните класове. Център Амалипе и училища от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник” инициираха подписка и разговори с МОН за предоставяне на аналогичен ресурс и в средна степен. Министър Вълчев ги подкрепи и от 2019 г. ресурс ще бъде предоставен както за основна, така и за средна степен. През 2019 г. стандартите за ученик в основните класове остават същите, а за гимназиалните класове бяха два пъти по-ниски. продължихме застъпническите усилия през изминалата година и постигнахме подкрепата на МОН за повишаване на стандартите в Средна степен до 75% от тези в основна степен. Надяваме се, че през 2021 г. стандартите за ученик в гимназиалните класове ще достигнат нивата за основна степен

 

За какво могат да бъдат използвани тези средства?

Отпусканите средства са за основни и допълнителни трудови възнаграждения на персонала, както и за плащания по извънтрудови правоотношения. С тях директорът би могъл да заплати:

– допълнителния труд на участващите учители в  Екипите за обхват;

– назначаване на образователен медиатор, социален работник и др. Допустимо е назначаването на всякаква позиция, вкл. пазач, огняр…, като идеята е въпросният човек  да подпомогне  работата с родителите и цялостните усилия за връщане на децата в класните стаи;

– допълнителни часове по български език: имайте в предвид, че трябва стриктно разграничение от обученията по проект „Подкрепа за успех”. Нашият съвет е по-скоро да не използвате  средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи за допълнителни часове по български език – използвайте  „Подкрепа за успех”;

– персонал, ангажиран с мерки за подпомагане на достъпа до образование: по  същество това означава възможност за увеличаване на заплатите на учителите.

С тези средства не могат да бъдат правени ремонти, не може да се закупува техника или да се правят разходи, различни от заплати / хонорари.

 

Може ли с оглед на нуждите при въвеждането на дистанционно обучение да закупим таблети със средствата за работа с уязвими групи? 

Не. Отново обръщаме внимание че тези средства са по стълб едно от делегираните бюджети, тоест те са за заплати и хонорари!

 

Може ли да бъде ангажирана неправителствена организация?

Да. Промяна в чл. 52 а дава експлицитно възможност детската градина или училището да използва средства за работа с уязвими групи за възлагането на част от допълнителните дейности на външни изпълнители / НПО, като средствата се предоставят само за разходи за труд на наетите лица за изпълнението на конкретните дейности.  Това е предвидено в новата ал. 4 на чл. 52а от Наредбата за финансирането ПМС 289 / 12.12.2018 г., публикувано в ДВ бр. 105 / 18.12.2018 г.

Възможността за ангажиране на НПО е една от евристичните насоки, които трябва да бъдат доразвити и използвани.
 


Автор: Деян Колев

Източник: Амалипе, 22 април 2020

 

 

 

Сходни публикации

27.04.2020
Какво могат да направят училищата, за да включат всички деца в дистанционното обучение Какво могат да направят училищата, за да включат всички деца в дистанционното обучение

Статията е препубликувана от сайта на Център АмалипеНа фона на очертаващата се все по-ясно вероятност ...

30.04.2018
Половината от напусналите миналата година училище деца са заминали за чужбина Половината от напусналите миналата година училище деца са заминали за чужбина

Следва делът на напусналите по семейни причини - 5.9 хил. (36.5%), и на напусналите поради нежелание да ...

18.09.2017
МОН dieu МОН dieu

Как (не) се харчи един милиард На науката в България не й върви. През първия програмен период тя беше ...