Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
17МОН одобри 7 обучителни програми на Център „Амалипе" за квалификационни курсове за учители и директори

Със Заповед № РД09-192/02.02.2018 г. Министерство на образованието и науката одобри 7 обучителни програми на Център „Амалипе“ за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:

1. „Фолклор на етносите – Ромски фолклор";

2. Интеркултурното образование като средство за превенция на отпадането от училище;

3. Педагогическо взаимодействие в мултикултурна среда "Всеки ученик ще бъде отличник";

4. Педагогически и общностни практики за преодоляване на ранните бракове в ромска общност;

5. Управление на мултикултурното училище и превръщане на училището в център на общността;

6. Работа с родители в мултикултурна среда: активизиране на родителите;

7. "Всеки ученик ще бъде отличник": практики за активизиране на учениците и стимулиране на ученическата активност.


Одобрените програми са вписани в информационен регистър на одобрените програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (ИРОПК) на МОН, съгласно чл. 229 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Всяко обучение по одобрените програми включва теоретична и практическа част, учебни материали и удостоверение, издадено с квалификационни кредити в него и отговарящо на чл. 48, ал. 1, т. 1 от наредба № 12 от 01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Лектори на обученията са представители на академичните среди, високо квалифицирани експерти в областта на интеркултурното образование и психолози.

Обучения по одобрените програми могат да бъдат заявявани индивидуално от всяко училище на телефон 062/600-224 и имейл: center_amalipe@yahoo.com, Десислава Стефанова

Център Амалипе също ще обяви дати за обучения, в които могат да се включат желаещите, информация за което ще бъде публикувана своевременно на страницата на Център Амалипе. 

Публикувано от:

 

Сходни публикации

15.11.2018
Обучителен семинар за учители: „Детското участие е важно” Обучителен семинар за учители: „Детското участие е важно"

Център за приобщаващо образование ще проведе обучителен семинар за учители, възпитатели и педагогически с ...

15.11.2018
Обучение: Нови методи за преподаване на гражданското образование Обучение: Нови методи за преподаване на гражданското образование

Център за приобщаващо образование организира практическо обучение за учители: „Нови методи в ...

15.11.2018
Обучение: Екипна работа в условия на многообразие Обучение: Екипна работа в условия на многообразие

Предлагаме на Вашето внимание информация за ново обучение, което ние от Център за приобщаващо ...