Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
171 юли 2019 г. - краен срок за подаване на годишен финансов отчет и годишен доклад от дейността на ЮЛНЦ

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪР НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА


Всяко юридическо лице с нестопанска цел (сдружение, фондация, читалище) – независимо дали е в обществена или в частна полза - е длъжно да обяви  Годишния си финансов отчет за 2018 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията в срок до 01 юли 2019 г.

 

Какво се подава в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията?

- Заявление за обявяване на годишен финансов отчет Г2 (по образец) и приложенията към него;

- Годишен доклад за дейността (ГДД) по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ – само за ЮЛНЦ в обществена полза;

- Годишен финансов отчет (ГФО), включително заверен, ако организацията подлежи на независим финансов одит;

- Заверени копия на ГДД и ГФО, в които личните данни са заличени;

- Документи, удостоверяващи приемането на ГФО и ГДД от компетентния за това орган на ЮЛНЦ по надлежния ред съгласно неговите устройствени документи (процедура за редовно свикване, провеждане, гласуване); 

- Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ (по образец), подписана от заявителя;

- Документ за платена държавна такса (40 лв. – на хартиен носител, и 20 лв. – по електронен път)

 

Образци на заявлението Г2 и декларацията за истинност по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ

Банкова сметка на Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ

 

Кой и как обявява ГДД и ГФО за 2018 г. в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ?

  • Законно представляващият организацията или адвокат с изрично пълномощно, или счетоводителят, който е съставил Годишния финансов отчет, може да заяви за обявяване ГДД и ГФО (само те могат да бъдат заявители);
  • По електронен път (чрез електронните услуги на Регистъра на ЮЛНЦ) – с електронния подпис на заявителя;
  • На хартиен носител (на гише във всеки териториален офис на АВ в страната) – лично от заявителя или от упълномощено от него лице;

 

ВАЖНО!

ЮЛНЦ, които не са осъществявали дейност през отчетния период, трябва да декларират това обстоятелство в срок до 01 април 2019, като Декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството се представя за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ чрез отделно Заявление № Г3 (по образец). Заявители могат да бъдат лицата, представляващи търговеца или ЮЛНЦ, адвокат, прокурист и друго лице в предвидените от закона случаи (синдик, ликвидатор и т.н.), но не и съставителят на годишния финансов отчет.

За подаване на Декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството не се дължи такса.

Санкции

Неизпълнението на задълженията за подаване на ГДД и ГФО от ЮЛНЦ в обществена и в частна полза, се санкционира с парична санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в двоен размер (чл. 72 от ЗСч). 

 

Сходни публикации

15.07.2019
Международен ден на правото да знам - 28 септември Международен ден на правото да знам - 28 септември

На 28 септември по повод Международния ден на правото да знам Програма Достъп до Информация организира ...

10.06.2019
Дискусионна среща по проект Е-PROTECT посветена на „Методология за индивидуална оценка на нуждите на деца жертви на престъпление” гр. Бургас Дискусионна среща по проект Е-PROTECT посветена на „Методология за индивидуална оценка на нуждите на деца жертви на престъпление" гр. Бургас

Фондация „Право и Интернет" има удоволствието да Ви покани на последната от серия дискусионни срещи, ...

10.06.2019
Дискусионна среща по проект Е-PROTECT посветена на „Методология за индивидуална оценка на нуждите на деца жертви на престъпление”, гр. Варна Дискусионна среща по проект Е-PROTECT посветена на „Методология за индивидуална оценка на нуждите на деца жертви на престъпление", гр. Варна

Фондация „Право и Интернет" има удоволствието да Ви покани на третата поред от серия дискусионни ...