Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
191 юли 2019 г. - краен срок за подаване на годишен финансов отчет и годишен доклад от дейността на ЮЛНЦ

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪР НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА


Всяко юридическо лице с нестопанска цел (сдружение, фондация, читалище) – независимо дали е в обществена или в частна полза - е длъжно да обяви  Годишния си финансов отчет за 2018 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията в срок до 01 юли 2019 г.

 

Какво се подава в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията?

- Заявление за обявяване на годишен финансов отчет Г2 (по образец) и приложенията към него;

- Годишен доклад за дейността (ГДД) по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ – само за ЮЛНЦ в обществена полза;

- Годишен финансов отчет (ГФО), включително заверен, ако организацията подлежи на независим финансов одит;

- Заверени копия на ГДД и ГФО, в които личните данни са заличени;

- Документи, удостоверяващи приемането на ГФО и ГДД от компетентния за това орган на ЮЛНЦ по надлежния ред съгласно неговите устройствени документи (процедура за редовно свикване, провеждане, гласуване); 

- Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ (по образец), подписана от заявителя;

- Документ за платена държавна такса (40 лв. – на хартиен носител, и 20 лв. – по електронен път)

 

Образци на заявлението Г2 и декларацията за истинност по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ

Банкова сметка на Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ

 

Кой и как обявява ГДД и ГФО за 2018 г. в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ?

  • Законно представляващият организацията или адвокат с изрично пълномощно, или счетоводителят, който е съставил Годишния финансов отчет, може да заяви за обявяване ГДД и ГФО (само те могат да бъдат заявители);
  • По електронен път (чрез електронните услуги на Регистъра на ЮЛНЦ) – с електронния подпис на заявителя;
  • На хартиен носител (на гише във всеки териториален офис на АВ в страната) – лично от заявителя или от упълномощено от него лице;

 

ВАЖНО!

ЮЛНЦ, които не са осъществявали дейност през отчетния период, трябва да декларират това обстоятелство в срок до 01 април 2019, като Декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството се представя за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ чрез отделно Заявление № Г3 (по образец). Заявители могат да бъдат лицата, представляващи търговеца или ЮЛНЦ, адвокат, прокурист и друго лице в предвидените от закона случаи (синдик, ликвидатор и т.н.), но не и съставителят на годишния финансов отчет.

За подаване на Декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството не се дължи такса.

Санкции

Неизпълнението на задълженията за подаване на ГДД и ГФО от ЮЛНЦ в обществена и в частна полза, се санкционира с парична санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в двоен размер (чл. 72 от ЗСч). 

 

Сходни публикации

16.04.2019
Покана за пресконференция на Програма Достъп до Информация Покана за пресконференция на Програма Достъп до Информация

Фондация Програма Достъп до Информация Ви кани на 19 април 2019 г., петък от 11.00 часа  в ...

26.03.2019
Церемония Проект на Годината 2018 Церемония Проект на Годината 2018

Награди Проект на Годината 2018 ще бъдат обявени на 27 март в Клуб 1 на НДК.Всяка година в първата ...

19.03.2019
1 април 2019 - краен срок за подаване на годишна декларация на ЮЛНЦ, извършвали стопанска дейност, в Националната агенция за приходите

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ (НАП) Всяко юридическо лице с нестопанска цел (сдружение, фондация, ...