English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Ние вярваме в 0

 
Правото на живот, развитие и закрила е неотменно право на всяко дете и се гарантира от Конвенцията на ООН за правата на детето. Всяко дете трябва да бъде уважавано като самостоятелна личност и активен член на своето семейство, общност и общество.

В България живеят около 1 милион и 300 хиляди деца и всички те трябва да се радват на равни права и шансове за развитие. Но знаете ли, че само за миналата година сред българските деца:

  • 650 000 са в риск от бедност и социално изключване (което често ги лишава от възможността да развият своя потенциал и да растат като пълноценни хора и граждани на страната.);
  • 21 000 са без образование (което често ги лишава от възможността да се реализират на пазара на труда; младежка безработица в България е една от най-високите в Европа);
  • 3 600 са жертви на насилие (като данните са само за случаите, по които е подаден сигнал; Насилието можде да са случи навсякъде и от всекого, но най-често се проявява като физическо насилие вътре в семейството);
  • 3 000 са в институции  (престоят им там има изключително вредно влияние върху развитието им и възможностите за социализация).

УНИЦЕФ вярва, че тези числа трябва да се намалят до 0. Когато сме заедно нулата е постижима цифра.

Ако затворим очи дори и за едно от тези деца и ги обречем на бедност, невежество, тормоз или лишаване от семейна среда – това е твърде много!

Обратната тенденция вече е ясна: множество социални проблеми, които българското общество се опитва да решава днес. Сред тях са ранното отпадане от училище и ниските образователни резултати, поведенческите отклонения, злоупотребата с психотропни вещества и алкохол, по-ниската икономическа активност и производителност поради влошено здраве или ниско образование – се дължат именно на пропуснатите възможности за пълноценно развитие на децата.

Точно заради това УНИЦЕФ цели да повиши чувствителността на обществото върху ситуацията на децата в България, да създаде среда на солидарност с децата и семействата в нужда и на нетърпимост към насилието. За целта стартираме кампания, която от една страна ще постига гореописаната цел, а от друга – ще набира средства, за да подкрепи програмите на УНИЦЕФ, които адресират тези проблеми.

В кампанията участва и посланикът на добра воля на УНИЦЕФ за България – Владимир Ампов – Графа.

Повече информация за кампанията можете да намерите тук.