English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
„Заедно в час" набира училища партньори за новата учебна година

 
"Заедно в час" предоставя възможност на училища и професионални гимназии да привлекат млади и успешни хора с лидерски качества, които приемат за лично предизвикателство чрез учителската професия да мотивират учениците да постигат високи цели и да реализират пълния си потенциал. 

Програма Заедно в час е отворена за всички училища и професионални гимназии, в които се обучават ученици от 1 до 12 клас в редовна форма на обучение. Чрез осъществяване на партньорство с програма Заедно в час Вие получавате възможност да:
  • Привличате млади и мотивирани учители към педагогическия Ви екип, които да привнесат иновативни методи на преподаване, да работят неуморно за повишаване резултатите на учениците и да помагат за реализиране визията на Вашето училище.
  • Повишите репутацията на училището Ви чрез сътрудничеството си с професионална организация, подкрепена от Министерство на образованието и науката, както и много други корпоративни и неправителстветни институции.
  • Станете част от бързо разрастваща се мрежа от училища-партньори и съмишленици на организацията, с които да реализирате съвместни проекти и обменяте добри практики.
  • Участвате в конференции и семинари, чрез които да споделяте натрупания опит и разширявате мрежата си от контакти в сферата на образованието.
  • Допринесете активно за равния достъп до качествено образование в България, като предадете опита и познанията си на млади учители, които след това продължат да работят в името на успеха на всяко дете!

При избора на училища-партньори се водим от мисията и дългосрочните ни цели за предоставяне на равен достъп до качествено образование на всяко дете и поради това се стремим да отговорим на нуждите приоритетно на училища, в които учениците отговарят на един или повече от следните критерии:

  • Произхождат от семейства с нискък социално- икономически статус
  • Показват незадоволителни резултати на външни оценявания и държавни зрелостни изпити
  • Произхождат от езикови малцинства
  • В риск са от отпадане от училище поради ниска мотивация за учене и значително изостване от учебния материал.

С приемането на учители по програма Заедно в час, Вие получавате възможност да въведете иновативни педагогически практики в училище чрез международния модел Преподавай като лидер. За ефективното му изпълнение, учителите по програмата си служат с различни техники за управление и мотивация на класната стая, както и проследяване напредъка на всеки ученик.