English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
WWF започва кампания за опазване на вековните гори у нас

 
Установяване на местата с оцелели вековни гори и тяхното картиране е една от първите важни акции в голямата Кампания за спасяване на вековните гори в България. Инициатор е Световният фонд за опазване на живата природа (WWF) и стартира официално този вторник с кръгла маса на тема "Бъдещето на вековните гори в България".

"Осинови гора" е друга акция от кампанията на WWF, която има за цел да осигури финансова компенсация на частни собственици, които не желаят да изсичат вековните си гори. Предвидени са и законодателни, и образователни дейности за следващата една година, които да предизвикат обществена дискусия, свързана с управлението и опазването на вековните гори.

Вековна гора

Същинските вековни гори са онези, които са се развивали над сто години без човешка намеса. В България такива гори са запазени предимно в резерватите, в националните паркове и в по-недостъпните високопланински райони и вододайни зони на Родопите, Стара планина, Рила, Пирин и Странджа.

Това са последните кътчета дива природа, където могат да се наблюдават всички фази от развитието на естествените гори – зараждане на младата гора, борба за оцеляване на зрелите дървета и бавно отмиране на най-старите от тях.

Значение

Старите нестопанисвани гори съхраняват богато биологично разнообразие. Те са дом на над половината от горските видове заради характерните за тях микроместообитания, свързани с разнообразна структура на дървостоя, големия обем мъртви и стари дървета и процесите, свързани с тяхното развитие.

Опазването на подобни редки и ценни местообитания може да се постигне с природосъобразно стопанисване на горите и с отделяне на определени участъци извън стопанско ползване.

Заплахи

Значението на вековните гори е всепризнато. Горската площ в Европа и България се увеличава. В същото време има голямо опасност от интензивно изсичане на старите, нестопанисвани гори извън строго защитените територии.

У нас вековните гори извън резерватите и националните паркове са само 2% от всички български гори. Половината от тях са в процес на изсичане или са предвидени за изсичане и превръщане в стопанисвани през следващото десетилетие.

Заплаха за вековните гори са и нарастващите държавни инвестиции в изграждането на нови горски пътища с цел "усвояването" на стари и нестопанисвани гори в недостъпните високопланински басейни.Източник: Дневник, 3.12.2012