English   14242 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Психолог в Център за деца и семейства „Захарна фабрика" - граждански договор

Дата на публикуване:
09 август 2022 г.
Валидна до:
31 октомври 2022 г.
Име:
Фондация "Конкордия България"
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефони:
02 936 86 20
Ел. поща:
bulgaria@concordia.bg
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа

Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвими и социално изключени групи.

Основни дейности и отговорности:

 • проучва индивидуалните особености и потребности на потребителите и изготвя психологическа оценка;
 • осъществява индивидуално и групово консултиране на деца и техните родители
 • осъществява кризисна интервенция и психосоциална работа с деца с поведенчески и емоционални проблеми;
 • организира и фасилитира индивидуални и групови дейности за придобиване на социални умения, изграждане на умения за справяне в конфликтни ситуации, превенция на рисково поведение;
 • участва в изготвянето на документацията по воденето на случай;
 • оказва консултативна помощ на социално-педагогическия екип по отношение на поддържане на добър психоклимат и разрешаване на проблеми от социално и психологично естество, свързани с пряката работа с клиентите;
 • подкрепя екипа при обсъждания и вземане на организационни и методически решения;
 • подкрепя екипа в работата с родителите и провеждането на срещи и групови дейности с родителите;
 • участва в обсъждането и планирането на работата по случаите на екипни среши и супервизии, както и на общите дейности в Центъра;
 • участва активно в обучения и с участието си допринася за подобряване на работата. "
Очакваме кандидатите да притежават:
 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър и/или магистър по “психология”
 • Чувство за отговорност, справедливост, комуникативност, инициативност.
 • Умение за работа в екип.
 • Толерантност за работа с уязвими общности и младежи от рискови групи.
 • Отлични комуникативни умения.
 • Познаване и спазване на етичните принципи на социалната работа с младежи, семейства, общности.
 • Толерантност и позитивна нагласа към хора от различни социални прослойки, с различна сексуална ориентация, етнос, религия, ценностна ориентация и начин на живот.
 • Кандидати с опит в работа с хора от рискови групи се счита за предимство.
Кандидатите могат да открият при нас:
 • Граждански договор
 • Комуникативно работно място.
 • Супервизия и професионална подкрепа.Въвеждащо обучение и усъвършенстване на професионалните умения.

На всички кандидати гарантираме конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Изпращайте своите кандидатури на veneta.georgieva@concordia.bg