Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
14

Кариера в НПО

Ръководител еикп/фасилитатор-дейности с тийнейджъри бежанци – София

Дата на публикуване:
06 декември 2018
Валидна до:
31 януари 2019
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1309
Адрес:
ж.к. "Илинден", бл. 55, вх. В, ап. 47
Телефон:
02 9200825, 0887 527169
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Описание и изисквания:

Повече от 7 години Каритас София работи с деца и младежи бежанци живеещи в гр. София и гр. Харманли, чрез проекти като: Проект Бежанци, проект Игарем и Учим, информационен център Св. Анна, Мисия Бъдеще, менторската програма и дейностите в център за задържане в Бусманци. Децата бежанци са изправени пред значителни трудности в достъпа до образование и/или интегриране в България. Много от децата и младежите, които живеят в центровете, не са заети с каквито и да било дейности поради липсата на интеграционна програма. 

С подкрепата на УНИЦЕФ България, създадохме подходящи пространства за деца и младежи бежанци, както и за жени и майки с малки деца на територията на центровете за търсещи закрила в София и Харманли. Преводачи и фасилитатори извършват образователни и развлекателни дейности подходящи за тези целеви групи. В момента Каритас София търси да назначи подходящ кандидат за работа деца бежанци в един от интеграционните центрове, който и да ръководи екипа на терен.

Задачи: 

- Длъжността е пряко подчинена на Координатора на проект „Играем и Учим" гр. София, който възлага основните задачи, а заемащият длъжността сам планира и организира своята ежедневна работа, спазвайки съответната нормативна уредба.

- При решаване на важни въпроси, свързани с работата, заемащият длъжността съгласува действията си, спазвайки следния ред: Координатор на проекта (пряк ръководител), Ръководител „Стратегическо планиране". Въпроси от глобално естество се отнасят към Ръководител отдел „Миграция и интеграция" и към Изпълнителния директор на „Каритас София".

- Подпомага дейността на Координатора на проект „Играем и Учим" с планиране, закупуване и доставяне на необходимите материали за дейностите в РПЦ, съобразно бюджета.

- Подпомага дейността на Координатора на проект „Играем и Учим" с планиране, организиране и провеждане на дейности с бенефициенти на територията на РПЦ и извън територията на центъра като екскурзии, летни лагери, посещение на музеи, участие в събития и др.

- Супервизира работата на сътрудниците социални дейности на терен и следи за изпълнението на седмичния график за дейностите с деца, младежи, жени и майки с малки деца. При отсъствие на прекия си ръководител осигурява необходимата подкрепа на екипа на терен и поддържа пряка връзка с ръководител „Стратегическо планиране" или ръководител отдел „Интеграция и Миграция".

- Предоставя помощ на прекия си ръководител с изготвянето на месечни статистики и отчети за проведените активности от сътрудниците социални дейности.

- Работи пряко с доброволци на Каритас София като подсигурява успешното реализиране на дейностите на доброволците. Води присъствен списък на доброволците и поддържа контакт с координаторите на проекта.

- Работи пряко и поддържа отлична комуникация с Държавна агенция за бежанците при Министерски Съвет и всички останали неправителствени организации активни в сектора. Участва в месечните координационни срещи.

- Съдейства при информиране и включване на представители от целевите групи в дейностите.

- Оказва практическа подкрепа на търсещи и получили международна закрила в процеса на адаптация, интеграция и реализация на права и задължения.

- Оценка на настоящата ситуация и нуждите на настанените в центровете.

- Ръководи и работи съвместно с екипите на Каритас София за гарантиране на това, че лицата със специфични нужди са идентифицирани и насочени за получаване на подкрепа.

- Разработва и осъществява разнообразни развлекателни и образователни дейности, подходящи за целевата група съобразно възраст, пол и произход.

- Гарантира, че бенефициентите имат достъп до обособените за занимания пространства от 9 до 17 ч. от понеделник до петък, насърчава използването на тези пространства и участието в образователни и развлекателни дейности.

-  Осъществява постоянен контакт с целевата група за мотивиране и насърчаване на включването им в предлаганите дейности.

- Поддържа и супервизира поддръжката на обособените за целевата група пространства. Организира поправки и замяна на материалите, когато това е необходимо.

- Предоставя помощ при идентифицирането на уязвими лица от целевата група и насочването им за включване в социални и психологични услуги.

- Предоставя отчет за свършената работа в края на всеки месец.

- Организира екскурзии за целевата група от бежанския център, и подготвя участия в различни събития, като спазва стриктно съответните процеси и вътрешен ред.

- Третира всяка информация относно проекта като конфиденциална. При установяване на нарушения, незабавно информира прекия си ръководител.

- Изразява готовност за работа в динамична обстановка и проявява гъвкавост при нужда.

- Приема и уважава чуждите култури и езиковото многообразие. 

Изисквания:

 • Умения за работа в интернационален екип.
 • Опит в работата с деца и родители – образование, свързано с преподаване, педагогика или социална работа е предимство. 
 • Опит в управлението на хора и работа с доброволци.
 • Умения и опит в управление на екип.
 • Умения за работа с Microsoft Office и водене на статистики и доклади.
 • Отлично владеене на български и/или английски език, позволяващо писмена и устна комуникация; владеене на арабски език е предимство. 
 • Опит в работа с лица, търсещи и получили международна закрила, и/или мигранти.
 • Отзивчивост, комуникативност и сериозно отношение към работата.
 • Устойчивост, гъвкавост и умения за работа в бързо променяща се среда.
 • Способност за управление и наблюдение на случаи и отчитане.
 • Добри компютърни умения.

    Документи за кандидатстване: 

    1. Мотивационно писмо

    2. Професионална автобиография 

    Моля, кандидатите да изпращат документите на: 

    martina.raytchinova@caritas-sofia.org
 

Търсене