Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
17

Кариера в НПО

Национална мрежа за децата търси счетоводител

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
04 септември 2018
Валидна до:
16 септември 2018
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1463
Адрес:
бул. "Витоша" 58, ет. 4
Телефон:
02 988 82 07
Факс :
988 82 97
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Законодателство, застъпничество, публични политики
Защита на човешки права
Тип:
Работа
Пълно описание:
Национална мрежа за децата обявява конкурс за позицията Счетоводител на пълно работно време по заместване.

Националната мрежа за децата (НМД) е обединение на над 150 неправителствени организации, работещи с деца и семейства в цялата страна. Мисията на организацията е да се застъпва за правата и благосъстоянието на децата като обединява и развива широка, обществено значима мрежа от организации и съмишленици.

Подборът на кандидатите ще се извърши на три етапа при следните срокове и условия:

1) Подаване на документи от кандидатите до 16 септември 2018 г.
2) Подбор на кандидатите по документи: след подбора одобрените кандидати ще получат покана за първо интервю. В случай, че не получите обаждане от нас, това означава, че кандидатът не е преминал успешно този етап от конкурса.
3) Събеседване - след 16 септември ще се проведат интервюта с одобрените кандидати, като този етап включва и практическа задача свързана с ролята на кандидатите.

ОПИСАНИЕ НА РАБОТНАТА ПОЗИЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЕМАНЕТО НА ДЛЪЖНОСТТА

Условия за кандидатстване: 

При кандидатстването за тази позиция, кандидатът е необходимо да изпрати следните документи по електронен път: 
• Писмо, в което заявява своя интерес и мотивацията си за работа на конкретната позиция в Национална мрежа за децата. В писмото е необходимо да бъдат посочени двама души, които препоръчват кандидата с телефон и адрес за кореспонденция и каква е връзката между кандидата и поръчителя.
• Професионална автобиография. 
• На този етап не се изисква изпращането на дипломи и завършени квалификационни курсове. 
Двата документа трябва да бъдат подробно описани, за да дават възможно най-пълна информация за кандидата. В писмото за заявяване на интерес е необходимо да отговорите на следния въпрос: Как виждате доброто финансово управление в Национална мрежа за децата и каква би била Вашата роля? Писмото за заявяване на интерес не трябва да е по-дълго от две страници. 

Общо описание на длъжността:
Счетоводителят отговаря за управлението и изразходването на финансовите средства в организацията, отговаря за отчетността, поддържа изрядна счетоводна документация, води касовите потоци. 

Изисквания за заемане на длъжността: 
Задължителни:
• Завършено висше икономическо образование; 
• Умение за общуване и работа в екип;
• Владеене на средно ниво на английски език; 
• Добра компютърна грамотност – Word, Excel, Internet; опит с конкретни счетоводни програми; 
• Организационни и аналитични умения; 
• Умение за работа в динамична офис среда;
• Умения и опит при воденето на отчетност на голям брой различни проекти; 

За предимство ще се счита:
- Предишен опит при водене на счетоводство на неправителствени организации и отчитане на проекти към донори и финансиращи организации;
- Опит при работа в динамична офис среда;

Основни работни задачи за позицията:
1. Ръководи положителните и отрицателните парични потоци, както и потоците с натрупване на организацията, като дава своевременни справки на изпълнителния директор.
2. Осъществява годишно счетоводно приключване на организацията, като работи с независимия одитор и Контролния съвет на НМД.
3. Развива проектобюджети към проекти за различни финансиращи организации, като работи в сътрудничество с екипа на НМД.
4. Работи съвместно с координаторите по проектите по финансовото отчитане на направените разходи по проекти. 
5. Отговаря за касовата наличност и документите съпътстващи касовите плащания. 
6. Следи за разходите и изпълнението на бюджетните пера по проектите и подготвя финансовите отчети към финансиращите организации. 
7. Подготвя счетоводни документи и ги представя в Счетоводна къща, работеща организацията. Следи за правилното им осчетоводяване. 
8. Следи за правилното начисляване и изплащане на заплатите на персонала на организацията, формирани от трудовите договори, допълнителни споразумения и други заповеди по трудовото правоотношение и граждански договори.
9. Ежемесечно представя баланс на организацията пред изпълнителния директор с наличните средства, разходите по проектите, депозитите, наличност в касата и прогнозни разходи за следващия месец.
10. Осъществява банковите плащанията на организацията.
11. Съхранява счетоводната документация на организацията. 
12. Подготвя договори с външни изпълнители. Участва в процедури по избор на подизпълнители.

Кандидатури се приемат до 16 септември на mail: office@nmd.bg 

Търсене