Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
31

Кариера в НПО

Младежка фондация „Арете“-България търси да приобщи към екипа си трима ментори за градовете София, Сливен и Пловдив.

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
02 май 2019
Валидна до:
02 май 2019
Област:
София област
Град/Село:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
бул. "Кн. Мария Луиза",№77, ет.2
Телефон:
+359 2 980 90 21, 0878744456
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Младежки въпроси, политики и изследвания
Образование
Тип:
Работа
Пълно описание:
FIND YOUR WAY TO THE WORLD OF WORK PROJECT NO. 2017-1-027
ПРОЕКТ: ПЪРВИ СТЪПКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ NO. 2017-1-027

Във връзка с изпълнението на проект „Първи стъпки за професионално развитие" №2017-1-027" финансиран от Фонд за младежка заетост по Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия (EEA and Norway Grants), Младежка фондация „Арете"-България търси да приобщи към екипа си трима ментори за градовете София, Сливен и Пловдив. Основната цел на проекта  е да се подобри образователния статус и пригодността за заетост на младежи от уязвими групи чрез кариерно ориентиране, обучения за личностно и професионално развитие, връщане на ранно отпаднали ученици в образователната система, менторство и работа с родители, училища и бизнес.  http://www.areteyouth.org/blog/entry/job1/

Преки отговорности и задължения:
- Участва в процеса на подбор на участниците в проекта.
- Определя основните умения и потребности на  младежите; оказва наставническа подкрепа и проследява развитието на участниците в програмата;
- Мотивира младежите да продължат образованието си/да се върнат в училище и насърчава участието на семейството в образователния процес на децата им;
- Провежда регулярни планирани срещи за кариерно ориентиране и  консултации за личностно развитие; Съдейства за формирането на социални умения и поведение;
- Оказва подкрепа при организацията и ко-фасилитира обучения за меки умения на местно ниво;
- Планира, организира и изпълнява регулярни социални дейности за участниците в проекта в тясно сътрудничество с партниращите училища и бизнес компании, и изгражда мрежа за обмяна на опит и знание;
- Подкрепя  проектния ръководител при организиране на информационни срещи на местно ниво;
- Работи в тясно сътрудничество с местен координатор по проекта, назначен от фондация „Тръст за социална алтернатива"
- Следи за постигнатите индивидуални и общи цели на проекта;
- Регулярно отчита извършената дейност на месечна база пред проектния ръководител.
 
Квалификация и опит:
- Висше образование или доказан професионален опит в областите: „Психология", „Социални дейности", „Педагогика", „Човешки ресурси", „Консултиране", „Бизнес администрация", управленски  или друга подходящи специалности;
- Опит в работата с младежи от уязвими групи;
- Опит в организирането и провеждането на обучения, както и в предоставянето на менторска подкрепа и/или подкрепа за професионално развитие на младежи;
- Отлично познаване на образователната система и  бизнес климата на местно ниво;
- Опит в изготвяне на доклади и отчети;
- Добри умения за работа с Microsoft Office;
- Владеенето на ромски език е предимство;
- Владеенето на добър английски език е предимство

Знания, умения и отношение:
- Отлични комуникативни, аналитични и фасилитаторски умения. Ефективното общуване и положителното отношение са ключови за успешно изпълнение на посочените задължения;
- Умения за изграждане на доверителни отношения. Да допринася за създаването на организационна култура, която цени високи постижения във всички аспекти на работата на МФ "Арете" в България и да въплъщава ценностите на МФ "Арете" във всички дейности;
- Да притежава и демонстрира уравновесен характер, лична организираност и умения за ефективно разпределяне на времето;
- Да притежава утвърдена способност за вземане на решения, самостоятелна преценка и професионализъм при изпълнение на задълженията.

Какво предлагаме:

- Работа на граждански договор;
- Възможност за работа с млади хора;
- Възможност за професионално развитие;
- Възможност за работа по проект на национално равнище с международно финансово участие.

Моля, при проявен изтерес изпратете автобиография и мотивационно писмо до 02.05.2019г. на адрес info@areteyouth.org или по пощата: гр. София 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" 77, ет.2 . Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас на тел: +359 2 980 90 21 и +359 878 744 462. Всички лични данни, документи и кандидатури се разглеждат при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

Финансовият механизъм на ЕИП включва приносът на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за изграждането на по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа. Той има две основни цели: намаляване на социалните и икономически неравенства в Европа и укрепване на двустранните връзки между държавите донори и 15 държави в Централна и Източна Европа и Балтийския регион. Трите държави донори работят в тясно сътрудничество с ЕС по линия на Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП). Донорите са предоставили 3.3 милиарда евро чрез последователни във времето грантови схеми в периода от 1994 до 2014 г.  За периода 2014-2021 г. размерът на финансирането по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия възлиза на 2.8 милиарда евро. https://eeagrants.org/What-we-do/The-EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Youth-Employment
 

 

Търсене