Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
08

Кариера в НПО

Експерт програми и проекти за Пловдив

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
07 юли 2019
Валидна до:
07 август 2019
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1303
Адрес:
кв. Сердика, ул. Гюешево, №21, ет.2
Телефон:
02/980 70 58,02/ 988 82 45
Факс :
980 70 58, 988 82 45
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:

Фондация „За Нашите Деца" е неправителствена организация, наследник на британската детска правозащитна организация „Всяко Дете". Вече 27 години ние работим за това всяко дете да живее в сигурна и стимулираща семейна среда. Подкрепяме най-уязвимите обществени групи в партньорство с местните и национални институции, международни и национални неправителствени организации и бизнес сектора.

Нашата Мисия

Фондация „За Нашите Деца" предоставя професионални социални услуги за най- уязвимите деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения.

Нашата Визия

„Развитие и щастливо детство за най-уязвимите деца в България"

За да обезпечим развитието на проектната дейност, социалните и интегрирани услуги на Фондацията в гр. Пловдив, търсим да присъединим към нашия екип доказан професионалист, който се отличава с делови качества, позитивизъм и мотивация за работа в неправителствения сектор, за да заеме позицията

Експерт програми и проекти, за гр. Пловдив

по Оперативна програма за развитие на човешките ресурси

 

Роля и отговорности:

· Експертът ще работи под ръководството на Директор на Комплекс за ранно детско развитие в гр. Пловдив.

· Координира изпълнението на проектните дейности, събития и отчетност.

· Съдейства за поддържането, съхранението и управлението на информацията по проекта.

· Съдейства за осигуряване на прозрачност при изпълнението на дейностите, тяхното развитие и постигане на заложените резултати.

· Участва в работни срещи с проектния екип.

· Изготвя аналитични и отчетни документи за дейностите по проекта.

· Изгражда партньорски мрежи и координира отношенията с външни партньори и участници по проекта.

· Подкрепя и участва в развиването на обучителните дейности по проекта.

· Извършва логистика за пътувания, срещи, обучения и събития по проекта.

· Отговаря за извършване на услуги от външни доставчици.

· Представлява фондацията на различни събития, според плана за участие в тях и според целите на проекта.

· Осъществява ежедневен мониторинг по напредъка, ръководство, планиране и изпълнение на дейностите по проекта - комуникация с партньорите по проекта, заинтересованите страни, експертите, подизпълнителите по въпросите, свързани с дейностите (т.е. изготвяне на писмени покани, дневен ред на заседанията и др.);

· Координация на логистичните и административните договорености за заседанията, учебните занятия, семинарите, учебните посещения и други дейности по проекта в гр. Пловдив;

· Следибюджета и административно управление на проекта;

· Изготвя описателни и финансови доклади;

· Изготвя и актуализира работни планове и проекти за разпределение на ресурсите;

· Установява и поддържа връзка с партньорите по проекта;

· Управление на координацията и проследяването на работата на външни доставчици на услуги, на които е възложено с договори да извършват определени дейности по проекта;

· Изпълнение на всякакви други задължения в интерес на проекта.

Изисквания:

· Минимален професионаленопит: 2 години във връзка с изпълнение на проектна дейност.

· Образование:

-Висше образование бакалавър/магистър - специалностиот областите на висше образование - Педагогически науки/Социални, Стопански и правни науки.

· Опит в координирането на проектни дейности.

· С предимство ще се разглеждат кандидати, които са работили в сферата на Социалните услуги и/или са с познания по координирането и отчитане на проекти с усложнена отчетност, за предпочитане по ОПРЧР в социалната сфера.

· Професионален опит в изготвянето на доклади за проследяване/оценка, финансови и описателни доклади за проекти и други удостоверителни документи;

· Професионален опит в установяването на връзки с международни заинтересовани страни и приобщаваща комуникация;

· Отлично писмено и устно владеене на английски език;

· Професионален опит в международна и мултикултурна среда.


Предимства за заемане на длъжността:

· Професионален опит в изготвянето на доклади за проследяване/оценка, финансови и описателни доклади за проекти и други удостоверителни документи;

· Професионален опит в установяването на връзки с международни заинтересовани страни и приобщаваща комуникация;

· Отлично писмено и устно владеене на английски език;

· Професионален опит в международна и мултикултурна среда.


Ключови компетенции:

· Умения за координиране на хора и дейности;

· Умения за междуличностно общуване и умения за договаряне, способност да развива и управлява ефективна работа в мрежа;

· Способност да работи ефективно със служители от всички нива на организацията;

· Отлични комуникативни и презентационни умения;

· Умение за спазване на крайни срокове и работа в динамична среда;

· Отличен писмен и говорим английски език;

· Отлична компютърна и техническа грамотност.

Личностни изисквания към изпълнителя и поведенческа характеристика:


· Способност за работа под напрежение

· Умения за приоритизиране на задачите

· Комуникативност и конструктивен стил на поведение

· Самостоятелност и организираност

· Желание за професионално развитие и изпробване на нови методи на работа


Възможности които предлага организацията:

· Работа в организация отдадена на каузата: Фондация „За нашите Деца" предоставя професионални социални услуги за най-уязвимите деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения.

· Коректни трудовоправни взаимоотношения;

· Дългосрочни и развиващи ангажименти;

· Професионално развитие съобразено с Вашите интереси и силни страни;

· Гъвкаво работно време;

· Възможност за работа в режим "Home office"

· Програма „Грижа за хората", осигуряваща пакет допълнителни социални придобивки.

Ако бъдат одобрени по документи и допуснати до следващия етап от интервюто, кандидатите ще бъдат оценени в рамките на събеседване въз основа на следните критерии:

1. Познаване на съответните политики и законодателство в областта на социалните услуги и защита правата на децата, както и европейските политики и програми в тази област;

2. Опит в управлението на проекти, включително капацитет за управление и координация на няколко процеса едновременно;

3. Отлични умения за планиране и решаване на проблеми и способност за определяне на

приоритети и постигане на резултати при работа под стрес;

4. Внимание към детайлите, способност за запазване на поверителност, честност и

дискретност;

5. Способност за ефективна работа в мултидисциплинарен екип и в мултикултурна и

многоезична среда;

6. Умения за използване на електронно офис оборудване и приложения (програми за

текстообработка, електронни таблици, инструменти за презентации, електронни

комуникации, интернет и т.н.);

7. Познаване на мисията и организацията на Фондация „За нашите деца".

8. Способността на кандидата за писмена комуникация на английски език и притежаваните знания, умения и компетентности, свързани с работното място, ще бъдат оценени и посредством писмен тест.

Ако виждате себе си в посочените изисквания и качества, моля изпратете ни Вашата автобиография и мотивационно писмо.

Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем само с одобрените по документи кандидати, които ще поканим на интервю.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.

 

 

 

 

 

 

 

Търсене