Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
11

Кариера в НПО

Млади хора (18-29 г.) за участие в работна група по проект

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
21 януари 2020
Валидна до:
21 февруари 2020
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1618
Адрес:
ул. „Паскал Тодоров“ № 8 А
Телефон:
02 818 49 40; 02 955 7000, 0887 654 335
Факс :
02 818 49 30
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Законодателство, застъпничество, публични политики
Образование
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:

Сдружение SOS Детски селища България
търси млади хора – 18-29 години

за работа по проект

„Пътеки към свободата: овластяване на младежи от алтернативна грижа да заживеят самостоятелно и пълноценно"

Сдружението търси млади хора, на възраст 18-29 години, които имат опит с живот в алтернативна грижа, за участие в младежка експертна група към проект „Пътеки към свободата: овластяване на младежи от алтернативна грижа да заживеят самостоятелно и пълноценно", финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Проектът „Пътеки към свободата" има за цел да овласти младежи от цялата страна за успешен старт в живота след излизане от грижа чрез ползване на индивидуализиран пакет подкрепящи дейности с цел постигане на продължаващо образование, устойчива заетост, редовен доход, отговорност за своето благополучие и емоционална стабилност.

Проектът включва активно младежко участие във всичкидейности. В тази връзка, провеждаме подбор на 4-членна Младежка експертна група, състояща се от млади хора, които са прекарали известен период от своя живот в социална услуга (ЦНСТ, приемна грижа или друга форма на алтернативна грижа).

Целта на включването на младежка група в екипа за управление на проекта е да се включи експертизата на млади хора, които поради своя непосредствен опит в алтернативна грижа биха могли да преценят ефективността на подкрепата, която проектът ще предлага на младежи, напускащи социални услуги. Младежката група ще дава обратна връзка по предложените проектни дейности, ще участва в комуникационните изяви и ще дава препоръки на база своя собствен житейски опит с напускането на грижа и необходимата подкрепа за реализация след това. Младите хора от групата ще мотивират и младежите, които кандидатстват за подкрепа, да участват активно в процеса на вземане на решения. Младежката експертна група ще бъде ядрото на екипа за управление на проекта и ще има важен принос в цялостното му изпълнение.

Заетостта на всеки от членовете на младежката група ще бъде 25 дни на година за период от 3 години (2020-2023).

Сдружение SOS Детски селища България е неправителствена организация, която работи активно за засилване на толерантността, равенството между половете и мултикултурното разбирателство, затова ние насърчаваме кандидатстването на млади хора от етническите малцинства и ще се стремим към паритет по пол.

В избора на кандидати за младежката експертна група и при равни други условия между тях, предимство ще бъде дадено на кандидатите от под-представения пол и тези от етнически малцинства.

От младите хора в групата ще се очаква:

  • Редовно участие, в продължение на 36 месеца, в срещите на екипа за управление на проекта с цел участие във вземането на общи решения;

  • Активно участие в комуникация и онлайн кореспонденция, изразяване на мнение и даване на идеи и предложения при изпълнението на дейностите;

  • Участие в реализирането на онлайн мрежа за взаимопомощ на младежи чрез администриране на тематични групи за младежи и организиране провеждането на тематични срещи между младите хора.

  • Сериозно и отговорно възприемане и изпълнение на ангажиментите по проекта.


  • Ние предлагаме:

  • Конкурентно възнаграждение за поетите и изпълнени ангажименти и отделеното време, на база на гражданскидоговор. Определената ангажираност на всеки млад човек от експертната група ще бъде 25 дни на годишна база, а определеното възнаграждение е 1450 лева.

  • Динамична и интересна работа в неправителствена организация с мотивиран и деен екип;

  • Придобиване на опит и познания за работа по проект;

  • Достъп и използване на контактите и ресурсите на дигиталната платформа Youthlinks на Сдружението.

  • Ако желаете да кандидатствате, моля изпратете Ваше CV и кратък текст, мотивиращ Вашето желание за участие в проекта на: denitsa.avramova@sosbg.rog

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение SOS Детски селища България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператор.
 

 

Търсене