Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
04

Кариера в НПО

Доброволчески възможности за жени – мигранти и граждани на трети страни/ Volunteering opportunities for women migrants and third-country nationals

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
06 февруари 2020
Валидна до:
06 март 2020
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1309
Адрес:
ж.к. "Илинден", бл. 55, вх. В, ап. 47
Телефон:
02 9200825, 0887 527169
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Доброволци
Пълно описание:

Please, scroll down for English


Каритас София" създава възможности за хора от различни групи да придобиват нови умения, да доброволстват, да се интегрират успешно в българското общество и да получават удовлетворение от своя труд.
Ако вие принадлежите на голямата група от жени – граждани на страни извън Европейския съюз, които имат разрешение за постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в България, ще се радваме да приемете поканата за участие в нашето арт ателие и да научите повече и за други доброволчески инициативи и възможности за културна и социална адаптация в България!

Всеки вторник и петък арт ателието в центъра на София посреща жени от цял свят, които творят заедно, забавляват се, обменят техники и споделят историите си и, по този начин, разширяват кръга на социалните си контакти и възможностите си за приобщаване в обществото.

Включи се заедно с тях в ателието и участвай в:
• ръчно изработване на сувенири, бижута, украшения, картички и други;
• благотворителни базари;
• споделяне на различни културни особености, социални норми и обичаи;
• общуване на български език и подобряване на езиковите умения;
• включване в сесии за опознаване на местната култура, история и традиции;
• различни доброволчески инициативи на Каритас София.

Кога?
Работилницата се провежда два пъти седмично:
вторник и петък 13.00-15.00 часа
Може да се включваш според свободното си време по предварително съгласуван с екипа график. Важно е да имаш нагласата за дългосрочен ангажимент, за да навлезеш в работата и да изградиш отношения с групата.

Къде?
София, Център за интеграция на бежанци и мигранти "Св. Анна", ул. "Струма" №1 (в близост до метростанция "Сердика" / Централни хали).

Организатор?
"Каритас София".

Защо да участвам?
• За да станеш част от каузата за приобщаване и овластяване на жени, граждани на трети държави.
• За да усвоиш нови техники и да споделиш своите умения.
• За да опознаеш нови хора и култури.
• За да си част от група за социално ориентиране
• Да научаваш, участваш и съдействаш за разпространението на нашите доброволчески инициативи.

Нужни умения?
Желание за творчество, придобиване на нови умения и интегриране в местната общност.

Възрастови ограничения?
18+

Други изисквания?
Поради спецификата на заниманията, целите и обхвата на проекта, работилницата е отворена само за жени - мигранти, с разрешение за пребиваване в България и желание за интеграция в местното общество (с изключение на жени, дошли в България със студентска или с работна виза, или такива, получили българско гражданство)

Ще получа ли сертификат за доброволчество?
Да.

Как да участвам?
Свържи се с нас на volunteers@caritas-sofia.org или на тел 0884924031


Caritas Sofia creates opportunities for people from different groups to acquire new skills, to volunteer, to successfully integrate in the Bulgarian society and enjoy their work.
If you belong to the large group of women who are non-EU citizens and who have a permanent, long-term or extended residence permit in Bulgaria, we will be glad to welcome you to participate in our art workshops and to learn more about other volunteering initiatives and opportunities for cultural and social adaptation in Bulgaria!
Every Tuesday and Friday, the art atelier in the center of Sofia welcomes women from all over the world who create art together, have fun, share techniques and their stories, thus expanding their social networking and social inclusion opportunities.

Join them and participate in:
• Workshop for handmade souvenirs, jewelry, decorations, cards and more;
• Charity bazaars;
• Sharing different cultural, social and traditional customs;
• Communication in Bulgarian language and improvement of your language skills;
• Engaging in sessions to learn about local culture, history and traditions;
• Various volunteering initiatives of Caritas Sofia.

When?
The workshop is held twice a week:
• Tuesday and Friday 1:00 PM – 3 PM
You can come according to your free time, we will prepare suitable schedule agreed for you in advance. It is important to have a long-term commitment in order to get used to the activities and build relationships with the group.

Where?
Sofia, Center for Integration of Refugees and Migrants "St. Anna", 1 Struma Street (near the Serdika metro station / Central Market Hall).

Organizer?
"Caritas Sofia".

Why participate?
• Become part of the cause for inclusion and empowerment of women who are citizens of countries outside of the European Union.
• Learn and develop new techniques and share your skills.
• Get to know new people and cultures.
• Be part of a social orientation group.
• Learn, participate and contribute by spreading our volunteering initiatives.

Required skills?
Desire for creativity, acquisition of new skills and integration in the local community.

Age restrictions?
18+

Other requirements?
Due to the specific nature of the activities, objectives and scope of the project, the workshop is open only to migrant women with a residence permit in Bulgaria and a desire to integrate into the local society (except for women who came to Bulgaria with a student or work visa, or those who have received Bulgarian citizenship).

Do I get a certificate for volunteering?
Yes.

How to participate?
Please, contact us at: volunteers@caritas-sofia.org or mob. 0884924031


 

Търсене