Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
15

Кариера в НПО

Mентор за град Сливен по проект „Първи стъпки за професионално развитие” №2017-1-027

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
22 юни 2020
Валидна до:
30 юни 2020
Област:
София област
Град/Село:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
бул. "Кн. Мария Луиза",№77, ет.2
Телефон:
+359 2 980 90 21, 0878744456
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Младежки въпроси, политики и изследвания
Образование
Тип:
Работа
Пълно описание:

Младежка фондация „Арете"-България търси да приобщи към екипа си един ментор за град Сливен във връзка с изпълнението на проект „Първи стъпки за професионално развитие" №2017-1-027", финансиран от Фонд за младежка заетост по Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия (EEA and Norway Grants). Основната цел на проекта е да се подобри образователния статус и пригодността за заетост на младежи от уязвими групи чрез кариерно ориентиране, обучения за личностно и професионално развитие, връщане на ранно отпаднали ученици в образователната система, менторство и работа с родители, училища и бизнес.

Преки отговорности и задължения:

- Участва в процеса на подбор на участниците в проекта.

- Определя основните умения и потребности на младежите; оказва наставническа подкрепа и проследява развитието на участниците в програмата;

- Мотивира младежите да продължат образованието си/да се върнат в училище и насърчава участието на семейството в образователния процес на децата им;

- Провежда регулярни планирани срещи за кариерно ориентиране и консултации за личностно развитие; Съдейства за формирането на социални умения и поведение;

- Оказва подкрепа при организацията и ко-фасилитира обучения за меки умения на местно ниво;

- Планира, организира и изпълнява регулярни социални дейности за участниците в проекта в тясно сътрудничество с партниращите училища и бизнес компании, и изгражда мрежа за обмяна на опит и знание;

- Подкрепя проектния ръководител при организиране на информационни срещи на местно ниво;

- Работи в тясно сътрудничество с местен координатор по проекта назначен от фондация „Тръст за социална алтернатива"

- Следи за постигнатите индивидуални и общи цели на проекта;

- Регулярно отчита извършената дейност на месечна база пред проектния ръководител.

Квалификация и опит:

- Висше образование или доказан професионален опит в областите: „Психология", „Социални дейности", „Педагогика", „Човешки ресурси", „Консултиране", „Бизнес администрация", управленски или друга подходящи специалности;

- Опит в работата с младежи от уязвими групи;

- Опит в организирането и провеждането на обучения, както и в предоставянето на менторска подкрепа и/или подкрепа за професионално развитие на младежи;

- Отлично познаване на образователната система и бизнес климата на местно ниво;

- Опит в изготвяне на доклади и отчети;

- Добри умения за работа с Microsoft Office;

- Владеенето на ромски език е предимство;

- Владеенето на добър английски език е предимство.

Знания, умения и отношение:

- Отлични комуникативни, аналитични и фасилитаторски умения. Ефективното общуване и положителното отношение са ключови за успешно изпълнение на посочените задължения;

- Умения за изграждане на доверителни отношения. Да допринася за създаването на организационна култура, която цени високи постижения във всички аспекти на работата на МФ "Арете" в България и да въплъщава ценностите на МФ "Арете" във всички дейности;

- Да притежава и демонстрира уравновесен характер, лична организираност и умения за ефективно разпределяне на времето;

- Да притежава утвърдена способност за вземане на решения, самостоятелна преценка и професионализъм при изпълнение на задълженията.

Какво предлагаме:

- Работа на граждански договор

- Възможност за работа с млади хора

- Възможност за професионално развитие

- Възможност за работа по проект на национално равнище с международно финансово участие

Моля при проявен изтерес изпратете автобиография и мотивационно писмо до 30.06.2020г. на адрес info@areteyouth.org или по пощата: гр. София 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" 77, ет.2 . Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас на тел: +359 2 980 90 21 и +359 878 744 462

Финансовият механизъм на ЕИП включва приносът на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за изграждането на по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа. Той има две основни цели: намаляване на социалните и икономически неравенства в Европа и укрепване на двустранните връзки между държавите донори и 15 държави в Централна и Източна Европа и Балтийския регион. Трите държави донори работят в тясно сътрудничество с ЕС по линия на Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП). Донорите са предоставили 3.3 милиарда евро чрез последователни във времето грантови схеми в периода от 1994 до 2014 г. За периода 2014-2021 г. размерът на финансирането по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия възлиза на 2.8 милиарда евро. 


 

 

Търсене