Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
30

Кариера в НПО

Координатор комуникации и маркетинг

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
05 октомври 2020
Валидна до:
19 октомври 2020
Сфера на дейност:
Тип:
Работа
Пълно описание:
Сдружение „Каритас София“ търси Координатор комуникации и маркетинг

Описание и изисквания:

Длъжността е пряко подчинена на изпълнителния директор на Сдружение „Каритас София“ и включва следните задължения:
1. Подпомага дейността на Ръководител стратегическо планиране с оценяване на нуждите на организацията и търсене на възможности за сътрудничество и партньорства.
2. Изгражда и поддържа ефективна комуникация с партньорите на сдружението от бизнес и медийния сектор, както и с държавни и неправителствени институции.
3. Подпомага изготвянето на годишен ПР план или Комуникационна стратегия на сдружението, съобразно одобрен годишен оперативен план и на база на проектната дейност на сдружението.
4. Подготвя информация за работата на организацията и я прави достъпна за различните аудитории.
5. Организира и провежда информационни сесии, публични събития и медийни изяви в подкрепа на проекта на отдел „Миграция и интеграция“ към Каритас София. Отговаря за регулярни публикации с цел популяризиране на услугите на отдела и достигане до широк кръг от бенефициенти.
6. Анализира постигнатите резултати в сферата на публичността и комуникацията с партньорите на организацията и планира стъпки за тяхното повишаване.
7. Подготвя презентации и участва в срещи с потенциални дарители или поддръжници на сдружението, заедно с прекия си ръководител или негов представител.
8. Подпомага дейността на социалните предприятия на Каритас София чрез маркетинг стратегия, подкрепа на търговската дейност, търсене на възможности за реализация на продукцията.
9. Координатор комуникации подкрепя дейността на „Младежка Каритас“ като съдейства при организирането на събития, стартирането и провеждането на публични кампании, провеждане на обучения на тема комуникации, безопасност при използването на интернет пространството и социалните медии.  

Квалификация, умения и професионален опит

1. Завършено образование, минимум Бакалавър, в областта на връзки с обществеността, маркетинг, комуникации, бизнес администрация или сходна сфера;
2. Отлични междуличностни качества, както и много добри комуникационни и организационни умения, аналитичен подход и развит усет към детайлите;
3. Отлично владеене на английски и български език на писмено и устно ниво;
4. Опит в използването на социални медии и други платформи;
5. Тя/той е енергичен и инициативен, притежава предприемаческа етика и способност да работи самостоятелно, когато е нужно;
6. Има високо чувство за отговорност, висок морал и етични стандарти;
7. Има силно развито чувство за социална справедливост и е убеден защитник на правата на човека, като умения на писмено и устно ниво; има уменията да привлича останалите към каузата;
8. Ефективно работи в екип.

Други отговорности и задължения

1. Спазва стриктно Правилника за вътрешния ред (вкл. правилата за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност).
2. Отговаря за законосъобразността и етичността на действията си при изпълнение на служебните си задължения.
3. Зачита принципите на дискретност и конфиденциалност и не предоставя информация за знанията и наблюденията си от работата на организацията на трети лица.
4. Зачита и познава принципите и мисията на Сдружение „Каритас София“
Отговорности, свързани с политиката на закрила, като част от длъжностната характеристика (напр. "разбиране и спазване на политиката за закрила и етичния кодекс на Каритас София, включително (но не само):
-  Спазване на процедурата за споделяне на снимки и лични данни в каналите на Каритас София и в доклади (налични писмени разрешения и декларации)
- Поддържане на тясна ръзка с координаторите на проектите на организацията с цел справедливо провеждане на дарителски кампании и разпределения на дарения. Спазване на равноправно третиране на всеки бенефициент.
- Всички преки комуникации с бенефициентите са посредством легални канали за комуникация в професионална обстановка.

Каритас София признава правото на закрила на деца и възрастни в уязвимо положение, независимо от техните пол, раса, културата и физическо или ментално състояние. Каритас София се ангажира със създаването и поддържането на среда, която насърчава основните ценности и предотвратява злоупотребите и експлоатацията на всички хора. От доброволците и служителите на Каритас София се очаква да стимулират достойнството на всички хора, с които имат контакт, като гарантират, че тяхното лично и професионално поведение е на най-високо ниво. Те се очаква да служат почтено и да насърчават правилните взаимоотношения, като същевременно изпълняват своите отговорности.

Само одобрените по документи кандидати ще получат обратна връзка - покана за интервю.


Допълнителна информация:
Месторабота: гр.София / България
Категория • Маркетинг, Реклама, PR
Ниво• Експерти/Специалисти
Тип заетост • Пълен Работен Ден • Временна/Сезонна/По проект
Месечна заплата: 1300 лв. - 1400 лв. (бруто в лв.)
Лице за контакт: Цветомир Думанов -
Срок за кандидатстване - 19 октомври 2020 г.


 

 

Търсене