Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
03

Кариера в НПО

ПР експерт

Дата на публикуване:
17 февруари 2021
Валидна до:
17 март 2021
Име на организация:
Област:
Пазарджик
Град/Село:
Ракитово
Пощенски код:
4640
Адрес:
ул. "Вела Пеева" 53
Телефон:
0876 11 44 76
Ел. поща:
Сфера на дейност:
Защита на човешки права
Образование
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:

Обява за ПР експерт


Търси се ПР експерт по проект „С грижа от 0 до 3", обединяващ 12 граждански организации към Тръст за социална алтернатива. Основната цел на проекта е подобряване на майчиното и детско здраве сред ромската общност. За постигането й усилията на гражданските организации са насочени към провеждане на застъпничество за системна промяна на национално ниво за достъпни услуги в подкрепа на уязвими семейства, полагащи грижи за деца до 3 годишна възраст. 


За целта организациите разработват застъпнически стратегии за системна промяна.

Една от работните групи работи по застъпническа стратегия в направление Учене и грижа в ранна възраст" и по-конкретно по идентифициран проблемЛипса на адекватни и достъпни услуги, предоставящи благоприятна среда за подпомагане на отговорното родителство и подобряване качеството на грижа за деца 0-3".


На този етап е формулирана следната застъпническа цел: Разработването на „Предложение за въвеждане на елементи в подкрепа на ранното учене и полагане на отзивчиви грижи за детето в домашна среда чрез действащите към момента социални услуги в общността за семейства с деца до 3 г."


Основни цели на застъпническата кампания:

1. Изработване и прилагане на цялостен комуникационен подход на застъпническата инициатива, който успешно да съумее да насочи посланията към различните адресати – институции, медицински специалисти, социални работници, общности

2. Създаване на чувствителност и повишаване на информираността по отношение на етапите на ранното детско развитие и важността на услугите в подкрепа на ранното учене и полагането на отзивчиви грижи за детето, вкл. достъпността на услугите.

При разработването на стратегията за застъпничество в рамките на м. март 2021 – март 2023 г. имаме нужда от ПР експерт със следните ангажименти:


ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕКСПЕРТА:

1. Разработване на комуникационна стратегия и план за действие към нея. Работата включва срещи с екипа на проекта за изясняване на конкретните цели на кампанията и начините за тяхното постигане. Специално внимание ще бъде обърнато на посланията, насочени към медицински специалисти, поради създадените негативни нагласи (и съществуващи дискриминационни практики) спрямо ромските жени и като по-общо спрямо уязвимите групи.

(МЕСЕЦ 1 – МЕСЕЦ 6)

2. Разработване на 5 основни послания, изобразяващи най-значимата информация за всяка една от целевите групи : национални и регионални институции, доставчици на социални услуги, специалисти работещи на терен (социални работници, здравни медиатори, здравни експерти и др.), широка общественост и семействата

(МЕСЕЦ 3-МЕСЕЦ 7):

3. Визуализация и публичност. Брандиране на кампанията (изработване на име, банери, лого, слоган, визуализация на продуктите – анализи, доклади, презентации и др.).

(МЕСЕЦ 2 – МЕСЕЦ 7)

4. Създаване на координационен механизъм на обработване и публикуване на информационни материали, идващи от страна на организациите, част от работната група. Механизмът има за цел създаването на качествен информационен продукт в случаите, при които основа на продукта е експертен доклад, анализ, или друг документ разработен от някоя от организациите част от работната група.

(МЕСЕЦ5 – МЕСЕЦ7)

5. Провеждане на информационна кампания за събиране на обществена подкрепа. Създаване на фейсбук страница и ежемесечни публикации във фейсбук; изработване на информационни материали за повишаване на обществения интерес по застъпническата тема; създаване видео клипове за събиране на обществена подкрепа.(МЕСЕЦ 4– МЕСЕЦ 22) 

-    Ежемесечни публикации във фейсбук като основен комуникационен канал за набиране на подкрепа и информираност - поне 32 публикации (М6 -М22). Темите на публикациите ще бъдат съобразени с етапа, на който е проекта. От една страна ще информират за дейностите по проекта (включително и в другите работни групи), а от друга ще дават информация за ранното детско развитие, нормативната рамка с фокус върху промените в следствие на въведеният Закон за социални услуги. За индикатор тук определяме минималната стойност от 32бр. публикации за 16 месеца с обхват 20000 души. Индикатор за събрана обществена подкрепа ще бъде броят на харесванията, споделянията и коментарите на публикациите.

- Изработване на информационни материали на база проучванията от РП2 за повишаване на обществения интерес по застъпническата тема – минимум 10 информационни материала, разработени от изследователските находки от РП2 и поне 16 публикации

- Изработване на 6 експертни информационни материали, насочени към структури на МТСП, МЗ, МС, доставчици на социални услуги за деца и семейства, местни власти, застъпническата група от РП4 (М5 – М12) – материалите ще включват изследователските находки от РП2, както и други тематични материали, целенасочено подбрани и/или изготвени за целите на застъпническата кампания. Те ще бъдат разпространени по електронен път (М6, М9, М12, М15, М18, М22).

- Създаване видео клипове за събиране на обществена подкрепа – планираме изготвянето на минимум 3 видео клипове с привличане на 3-ма различни посланици на застъпническата кауза (М7 – М10)

(Месец 4– Месец 22)

6. Изграждане на ключови взаимодействия с медийни партньори. Минималният брой на предвидените медийни партньорства е 5 национални медии - в това число влизат електронни медии, радио и телевизии; организиране и осъществяване на представяния в местни и национални медии.

- Медийната кампания цели минимум 16 отразявания на дейностите по проекта, като съобщения до местни и национални медии, ще бъдат разпространявани на всеки един етап от проекта и около всяка една инициатива.

- Организиране и осъществяване на представяния в местни и национални медии - на местно ниво, всеки от четиримата координатори в „Работен пакет 3" ще участва в 1 интервю. И четиримата заедно в едно интервю в национална медия.


Предвиждаме консултантските услуги да бъдат в рамките на 103 работни дни. Предвижда се задълженията по позицията да се извършват дистанционно, но на определените дати по проект избраният кандидат да участва в срещите на екипа. Очакваме кандидатите да имат опит и експертиза в застъпнически инициативи по социални теми. При интерес моля изпратете CV и кратко мотивационно писмо (до една страница), описващо Вашата експертиза и постигнати успехи при предишни застъпнически кампании на future_rakitovo@abv.bg не по-късно от 15 март  2021 г. За повече информация позвънете на 0898 754 054.


Гарантирана е конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
 

 

Търсене