English   14241 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Портиер СМЦ „Свети Константин"

Дата на публикуване:
09 август 2022 г.
Валидна до:
31 октомври 2022 г.
Име:
Фондация "Конкордия България"
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефони:
02 936 86 20
Ел. поща:
bulgaria@concordia.bg
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа

Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвими и социално изключени групи.

Основни дейности и отговорности:

- Осъществява постова и патрулна служба и осигурява физическа охрана на сградата;
- Контролира движението на потребители, външни лица и служители при влизане и излизане на територията на Дневния център (включително чрез системата за видеонаблюдение в сградата);
- Осъществява пропускателен режим на автомобили и др. МПС, като се допитва до компетентните лица за право на достъп;
- Следи за недопускане на кражби, злоупотреби, разхищения и др., като при установяване на подобни случаи уведомява ръководството;
- Спазва нормативната уредба за безопасност и здраве при работа, за противопожарна защита и Правилника за вътрешния ред;
- Посреща и насочва влизащите в сградата и своевременно уведомява даден колега/екип за посетител;
- Вписва външните посетители в книга за посещенията;
- В случай на инцидент, оказва помощ и съдействие на потребители и персонал за безаварийно изтегляне от сградата;
- Запознава се и прилага изискванията на Система за управление на качеството, касаещи неговата дейност;
- Демонстрира внимателно отношение към потребители, персонал и гости на Центъра;
- Не допуска на територията на Центъра лица със забранен достъп;
- Познава разположението на сградата, както и уязвимите места за нарушения, начина на действие за предотвратяване възможностите от злополуки, аварии, пожари и бедствия;
- Познава местата на противопожарните съоръжения и начините на тяхното използване, телефонните номера на противопожарната служба, полиция, бърза помощ.

Очакваме кандидатите да притежават:

- Средно образование;
- Предишен опит ще се счита за предимство;
- Чувство за отговорност, справедливост, комуникативност;
- Толерантност и позитивна нагласа към хора от различни социални прослойки, с различна сексуална ориентация, етнос, религия, ценностна ориентация и начин на живот;
- Познаване и спазване на етичните принципи на социалната работа с младежи, семейства, общности.

Кандидатите могат да открият при нас:

- Постоянен трудов договор на 8 часа по утвърден работен график/смени;
- Професионална подкрепа;
- Въвеждащо обучение и усъвършенстване на професионалните умения.

На всички кандидати гарантираме конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.