English   14263 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Социален работник мобилна работа „Подай ръка"

Дата на публикуване:
17 октомври 2022 г.
Валидна до:
30 ноември 2022 г.
Име:
Фондация "Конкордия България"
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефони:
02 936 86 20
Ел. поща:
bulgaria@concordia.bg
Тип:
Работа

Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи.

Области на дейност:

- Реализира програми за мобилно предоставяне на социални услуги:
- Информира общностите и представя социалните услуги на Конкордия с цел привличане на клиенти за социалните услуги при обходи и по време на „Отворени врати“
- Участва в картографирането и разширяването на периметъра на мобилната работа на нови терени;
- Извършва оценка на ресурсите и нуждите на семействата и изготвя план работа с тях;
- Консултира и насочва потребители на социалните услуги към фондацията и/или други услуги или обществени институции;
- Придружава клиенти при посещения в различни обществени институции и осъществява посредничество и застъпничество за правата им по различни казуси;
- Участва в планиране и провеждане на превантивна общностна работа по различни теми, които целят намаляване на социалната изолация и повишаване качеството на живот на
- Организира и извършва регулярни посещения в домовете на клиентите (деца и семейства);
- Подкрепя изпълнението на проекти, които имат дейности, свързани с мобилна социална работа;
- Участва в регулярни екипни срещи
- Участва в разработването на плановете за развитие на мобилната работа (месечни, годишни и др.);
- Води необходимата документация и отчетност
-Участва в обучения, супервизии, интервизии и екипни срещи;


Очакваме кандидатите да притежават:

-Отлични комуникативни умения и умения за работа в екип, индивидуален подход към клиентите, емпатия, умение за справяне в кризисни ситуации, мотивация за постижения и професионално развитие, позитивна нагласа за работа с уязвими общности, добри умения за работа с деца и семейства в риск;
- Компютърна грамотност. Владеенето на английски език е предимство;
- Висше хуманитарно образование – бакалавър или магистър по специалностите: Социални дейности, Социална педагогика, Психология, Педагогика на девиантното поведение и др. хуманитарни специалности;
- Толерантност към хора от различни социални прослойки, етнос, ценностна ориентация, начин на живот;
- Чувство за отговорност, справедливост, комуникативност, инициативност.
- Познаване на здравното, на социалното законодателство и на съответните политики на Република България.


Кандидатите могат да открият при нас:

- Трудов договор на осем часов работен ден, с регулярни почивки и възможност човек сам да определя точното време на тяхното използване;
- Социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др.;
- Комуникативно работно място;
- Въвеждащо обучение и усъвършенстване на Вашите професионални умения;
- Супервизия с външен експерт.


На всички кандидати гарантираме конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

Ще поканим на интервю само кандидатите, одобрени по документи.


Изпращайте CV на veneta.georgieva@concordia.bg, като посочите позицията, за която кандидатствате.