English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Сътрудник, социални дейности в Подслон за деца, жертва на насилие „Светлина“

Дата на публикуване:
08 юни 2022 г.
Валидна до:
30 юни 2022 г.
Име:
Фондация "Конкордия България"
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефони:
02 936 86 20
Ел. поща:
bulgaria@concordia.bg
Тип:
Работа

Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи.


Области на дейност:
- полагане грижи, свързани със задоволяване текущите потребности и повишаване качеството на живот на деца в риск, настанени в резидентен тип услуга;
- придружаване потребители на услугата при посещения на институции, здравни заведения, социализиращи мероприятия извън центъра;
- спазване на организационните стандарти и процедури;
- работа по график на смени, включващи съботно-неделни и нощни дежурства;


Очакваме кандидатите да притежават:

- Минимални изисквания: средно образование с хуманитарен профил или студент по специалностите: Социални дейности, Социална педагогика, Социално дело, Психология, Педагогика на девиантното поведение и др. сродни специалности;
- толерантност към хора от различни социални прослойки, етнос, ценностна ориентация, начин на живот, бит и хигиена;
- отговорност;
- мотивация за учене за работа с различни клиенти – деца и младежи от/на улицата, с поведенчески проблеми, отпаднали/отпадащи от училище, социално неглижирани и др.;

За предимство ще се счита:

- Стаж по специалността и опит при работа с деца/младежи в риск

Кандидатите могат да открият при нас:

- Трудов договор.
- Осемчасов работен ден по утвърден работен график
- Социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др.
- Комуникативно работно място.
- Въвеждащо обучение и усъвършенстване на професионални умения.


Гарантирана е конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Изпращайте CV на veneta.georgieva@concordia.bg.