English   14319 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Режисьор

Дата на публикуване:
28 април 2022 г.
Валидна до:
23 май 2022 г.
Име:
Обединени професионалисти за устойчиво развитие
Област:
Пловдив
Град/Село:
Пловдив
Пощенски код:
Адрес:
Иларион Макариополски 64
Телефони:
, 0896731173
Ел. поща:
upsda.bg@gmail.com
Тип:
Работа

ОБЯВА

ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ

Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ , в качеството си на партньор  по Договор BG05M9OP001-2.056-0009-2014BG05M2OP001-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград“ , ОП „НОИР“, Приоритетна ос  BG05M9OP001-2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Процедура BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2, във връзка с изпълнение на Дейност 4:  "Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието“

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:

Режисьор – 1 позициия

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимално образование – висше  в областта на изкуствата/режисурата.
 • Минимум 1 година опит в областта на изкуствата, опит в работа по метода Форум Театър ;
 • Компютърни умения – Word, Excel, Интернет.

 Ще се счита за предимство:

 • да има практически опит в работа с уязвими групи  и в изпълнение на проекти в социалната сфера,   образованието и изкуството;
 • да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и да бъде мотивиран да работи с тях.
 • Да има умения за водене на групови занятия по метода Форум Театър.

Профил на длъжността:

 • Участва в работни срещи с екипа работещ по проекта от страна на СОПУР;
 • Участва в подбор на лицата, подходящи за участие в дейността Театрални занимания и обучения за подрастващи и младежи, посредством методите на Форум театър, методологията на социален театър и методологията на  театрални техники за работа с маргинализирани групи;
 • Провежда групова работа - Театрални занимания/сесии, с подрастващи, посредством методите на Форум театър, методологията на социален театър и методологията на  театрални техники за работа с маргинализирани групи по график,;
 • Отговаря за попълване на необходимата документация преди, по време и  в края на груповата работа;
 • Изготвя концепция и сценарий за подготовка на театрална постановка с участието на целевите групи по проекта;
 • Подпомага избора на сценография, озвучаване и осветление за театрална постановка с участието на подрастващи и младежи;
 • Подготвя и участва в представителна изява -  театрална пиеса за подрастващи, посредством методите на Форум театър, методологията на социален театър и методологията на  театрални техники за работа с маргинализирани групи.
 • Участва в представителни изяви по проекта;
 • Изготвя доклади за оценка на дейността;
 • Носи професионална и етична отговорност в рамките на проекта.

Срок на договора и работно време: С одобрените  кандидати ще бъде сключен срочен трудов договор за реализиране на дейността. Договора се сключва първоначано със срок на изпитване, съгласно КТ.Работно време – непълно, сумарно работно време.

Необходими документи:

 • заявление за кандидатстване /по образец/;
 • автобиография /по образец/;
 • копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
 • копие от диплома за завършено образование;
 • други приложими документи /напр. сертификати/удостоверения от участие в обучения, семинари; други прояви/.

Изискване към всички кандидати – да не са осъждани.

Свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство – съгласно законодателството.

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе  по документи и последващо събеседване /за допуснатите по документи кандидати/.

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден до 20.05.2022 година по електронна поща upsda.bg@gmail.com,

Събеседването ще се проведе на 23.05.2022 година от 13:00 часа в гр. Велинград ул. „Хан Аспарух“ 116.

Обявата и образците на документи са публикувани на интернет страницата на Сдружение ОПУР – upsda.org 

Одобрените  ще бъдат информирани по телефона/имейл адрес.