English   14222 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ




Кариера в НПО

Експерт Публичност и комуникации

Дата на публикуване:
10 май 2022 г.
Валидна до:
10 юни 2022 г.
Име:
Каритас София
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1309
Адрес:
ж.к. "Илинден", бл. 55, вх. В, ап. 47
Телефони:
02 9200825, 0887 527169
Ел. поща:
info@caritas-sofia.org
Тип:
Работа

Сдружение „Каритас София“ търси да назначи експерт Публичност и комуникации – пълен работен ден.
 
Изисквания към кандидата:

 • Висше образование, степен бакалавър или магистър, в областта на масовите комуникации, връзки с обществеността, журналистика или друга релевантна специалност
 • Минимум 2 години опит в някоя от следните сфери: маркетинг и реклама, Връзки с обществеността, Журналистика, Електронни или печатни медии; Фотография
 • Добър аналитичен подход и развит усет към детайлите
 • Отлични комуникативни умения, висок морал и етични стандарти
 • Отлично владеене на английски и български език на писмено и устно ниво

Предимство ще имат кандидати, които имат:
 • Опит в поддържането на корпоративни социални медии и други платформи
 • Опит в работа с лица, търсещи и получили международна закрили, и/или мигранти
 • Опит в обществената сфера и познания за НПО сектора
 • Опит в писането на текстове, умения за изразяване и творчески подход
 • Опит в изграждане на мрежи и партньорски взаимоотношения
Отговорности:
 • Отговаря за създаване, адаптиране и изпълнение на Комуникационен и постинг план и реализирането на дейностите, предвидени в тях и съгласно изискванията на финансиращите организации
 • Организиране на информационни събития с медии и заинтересовани страни;
 • Изготвяне на информационни материали за проектите;
 • Отразяване на дейностите, подготвяне на снимки и текстове за публикации в уебстраницата и социалните медии на организацията;
 • Мониторинг на формираните дискусии в отговор на публикациите и модериране по подходящ начин;
 • Представяне на организацията и нейните цели и дейности пред партньори, медии и други релевантни страни по професионален начин;
 • Изграждане и поддържане на ефективна комуникация с партньори и заинтересовани страни;
 • Изграждане на устойчива връзка с медии, които да се явяват естествени съюзници за популяризиране на постигнатото от организацията;
 • Изготвяне на месечен отчет за работата, вкл. проследяване и отчитане на информация за достигната аудитория
 • Участва в ежеседмични административни срещи;
 • Проактивно съдействие за създаване на нови партньорства и търсене на възможности и подкрепа  за реализация на продукцията на социалното предприятие на Каритас София

Документи за кандидатстване:
 • Автобиография
 • Мотивационно писмо
 • Препоръки, портфолио и сертификати, ако са приложими

Месторабота: гр. София
Тип заетост: пълен работен ден
Месечна заплата: 1300 - 1600лв. (бруто в лв.)
Лице за контакт: Боян Йотов - boyan.yotov@caritas-sofia.org

Каритас София признава правото на закрила на деца и възрастни в уязвимо положение, независимо от техните пол, раса, култура, физическо или ментално състояние. Каритас София се ангажира със създаването и поддържането на среда, която насърчава основните ценности и предотвратява злоупотреби и експлоатация на хора. От доброволците и служителите на Каритас София се очаква да отстояват достойнството на всеки, с когото имат контакт, като гарантират, че тяхното лично и професионално поведение е на най-високо ниво. Те се очаква да служат почтено и да насърчават правилните взаимоотношения, като същевременно изпълняват своите отговорности.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю.