English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Сътрудник социални дейности с персийски език

Дата на публикуване:
19 юни 2022 г.
Валидна до:
19 юли 2022 г.
Име:
Каритас София
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1309
Адрес:
ж.к. "Илинден", бл. 55, вх. В, ап. 47
Телефони:
02 9200825, 0887 527169
Ел. поща:
info@caritas-sofia.org
Тип:
Работа
Описание и изисквания:
Сдружение „Каритас София“ търси да назначи сътрудник социални дейности с персийски език (пълен/непълен работен ден), в рамките на проект по програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021

Изисквания към кандидата:
 • Отлично владеене на персийски език (фарси), писмено и говоримо
 • Владеене на български език, писмено и говоримо, до степен, позволяваща свободна комуникация и осъществяване на превод между бенефициентите и екипа
 • Умения за работа в динамична и мултикултурна среда
 • Умения за работа в екип
 • Умения за работа с Microsoft Office
 • Отзивчивост, комуникативност и сериозно отношение към работата

Предимство ще имат кандидати, които имат:
 • Образование и/или опит в областта на социалните и/или образователните услуги
 • Опит в работа с лица, търсещи и получили международна закрили, и/или мигранти
 • Английски език и/или други редки езици

Отговорности:
 • Предоставя практическа подкрепа на целевата група в процеса на адаптация, интеграция и реализация на права и задължения, в частност достъпа им до образование и услуги
 • Предоставя писмен и устен превод от арабски/персийски/кюрдски на български и обратно
 • Предоставя услугата „Управление на случаи“ : от първоначалната оценка на нуждите на клиените и изготвяне на индивидуален интеграционен профил/план до приключването на случая чрез редовни консултации и проследяване на развитието
 • Оказва подкрепа с превод, придружаване и регистрация на клиентите в различни институции
 • Предоставя помощ при идентифицирането на уязвими лица от целевата група и насочването им за включване в социални и психологични услуги
 • Информира бенефциентите за права и задължения - социални, медицински, правни, образователни и др.
 • Активно търси и проучва възможности и услуги, в зависимост от нуждите и интересите на бенеициентите, и активно се застъпва за включването им в тях
 • Организира извеждания на бенефициенти от РПЦ, екскурзии, посещения и участия в различни събития, като спазва стриктно съответните процеси и вътрешен ред
 • Събира и предоставя информация за публикации, свързани с популяризирането на дейността на Каритас Содия
 • Подкрепя и при необходимост замества останалата част от екипа в изпълнението на работните им задачи в център \"Св.Анна\" и/или РПЦ София
 • Изготвя месечни статистики и отчети чрез прилежно водене на протоколи, списъци и други необходими отчетни документи за извършените дейности и предоставените услуги
 • Участва в обучения, екипни срещи, мултидисциплинарни срещи и супервизии за обсъждане на трудности, добри резултати, планиране и преразглеждане на грижата за бенефициентите
 • Изпълнява други задачи, възложени му от прекия ръководител
 • Извършва своите професионални задачи и задължения, спазвайки Политиката за закрила на децата, Етичния кодекс и Кодекса на поведение на Каритас София.
Необходими документи за кандидатстване:
Автобиография
Мотивационно писмо
Релевантни сертификати, препоръки и други документи

Месторабота: гр.София
Тип заетост: пълен/непълен работен ден
Месечна заплата: 700 - 1500лв. (бруто)
За контакт: Боян Йотов - boyan.yotov@caritas-sofia.org

Каритас София признава правото на закрила на деца и възрастни в уязвимо положение, независимо от техните пол, раса, култура, физическо или ментално състояние. Каритас София се ангажира със създаването и поддържането на среда, която насърчава основните ценности и предотвратява злоупотреби и експлоатация на хора. От доброволците и служителите на Каритас София се очаква да отстояват достойнството на всеки, с когото имат контакт, като гарантират, че тяхното лично и професионално поведение е на най-високо ниво. Те се очаква да служат почтено и да насърчават правилните взаимоотношения, като същевременно изпълняват своите отговорности.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю.