English   14238 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Социален работник в Центъра за социална рехабилитация и интеграция

Дата на публикуване:
20 юли 2022 г.
Валидна до:
20 август 2022 г.
Име:
Национална организация "Малки български хора"
Област:
София
Град/Село:
гр.София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул."Ангел Кънчев" №2
Телефони:
, +359 89 8504 168
Ел. поща:
info@lpbulgaria.org
Тип:
Работа
Обява за длъжността "Социален работник" в Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни с нисък ръст към Центъра по въпросите на малките хора в България:

Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни с нисък ръст към Центъра по въпросите на малките хора в България обявява свободно работно място за длъжността “Социален работник”:

1. Кратко описание и минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1.  Социалният работник ще бъде назначен на трудов договор на 8 часов работен ден.
1.2.  Област на дейност: Социални услуги – деца и възрастни с физически увреждания.
1.3.  Цел на длъжността: Работа с деца и възрастни с физически увреждания - води регистрите и лични досиета на потребителите на социалната услуга; изготвя задължителната документация – справки, отчети, доклади и седмичен работен график на специалистите; участва в мултидисциплинарен екип за изготвяне на оценки и планове; консултира потребителите, участва в дейности и занимания с тях; поддържа контакти със здравни, социални заведения, институции и др., по въпроси касаещи проблеми свързани с потребителите на социалната услуга.
1.4.  Изисквана минимална степен за завършено образование – висше; полувисше;
1.5.  Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – Специалности – “Социална педагогика “ или “Специална педагогика “ или други със социално - педагогическа насоченост.
1.6.  Години професионален опит - с предимство ще се считат кандидати с опит в областта на социалните услуги за хора с физически увреждания.
1.7.  Допълнителни изисквания - комуникативност, умения за работа в екип и познания в организацията на работа в социалните услуги, позитивна нагласа за работа с лица с физически увреждания, компютърна грамотност.
2. Необходими документи за кандидатстване:
2.1. Заявление за работа (свободна форма);
2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
2.3.  Автобиография;
2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документи за кандидатстване по електронна поща: info(at)lpbulgaria.org

4. Етапи на подбора
4.1. Подбор по документи.
4.2. Събеседване с допуснатите кандидати.
След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.