English   14238 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Експерт мониторинг и оценка

Дата на публикуване:
01 август 2022 г.
Валидна до:
22 август 2022 г.
Име:
Каритас София
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1309
Адрес:
ж.к. "Илинден", бл. 55, вх. В, ап. 47
Телефони:
02 9200825, 0887 527169
Ел. поща:
info@caritas-sofia.org
Тип:
Работа

Каритас София е сдружение, основано през 1993. Предоставя хуманитарна помощ, дългосрочна грижа и подкрепа на нуждаещите се. Понастоящем работим с различни уязвими групи, включително стари хора, наркозависими, бездомни, хора с увреждания, бежанци и търсещи закрила, деца в риск. Работим в София, Пловдив, Бургас, Малко Търново, Куклен, Покрован, Баня, Веселиново и Харманли.

Сдружение „Каритас София“ търси да назначи Eксперт мониторинг и оценка за работа по проекти в подкрепа на бежанци и мигранти.

Месторабота: град София.

Трудов договор със сдружение "Каритас София".

Очаквано възнаграждение: 1700 лева бруто

Описание и изисквания:

 •     Висше образование в една от следните специалности: публична администрация, икономика, финанси, социология.
 •     Опит в работата с инструменти за събиране на данни и създаване на въпросници и обработка на информация.
 •     Отлични компютърни умения – минимум Microsoft Office и интернет приложения.
 •     Отлично писмено и говоримо владеене на английски език.
 •     Опит в ръководенето на екип, управление и отчитане на проекти, за предпочитане в неправителствения сектор
 •     Минимум две години професионален опит на ръководна или подобна позиция.
 •     Аналитично мислени и умения за работа и общуване в мултикултурна среда.
 •     Отзивчивост, комуникативност, диалогичност и сериозно отношение към работата.
 •     Готовност за служебни пътувания.


Отговорности:

 • Разработва въпросници и провежда обратни връзки (въпросници, анкети, фокус групи) с бенефициенти и екипа по проекта с цел осъществяване на мониторинг и оценка на дейностите.
 • Следи за адаптиране на обратната връзка към дейностите и работата по проекта и дейностите на отдел „Миграция и интеграция“.
 • Оказва подкрепа на екипа при редовното месечно отчитане и при подготовката на отчетността пред донорите.
 • Съдейства при разработването на нови проекти и подготовката на необходими отчетни документи съобразно изисквания на донорите и вътрешната система за мониторинг и оценка на отдел „Миграция и интеграция“ на Каритас София.
 • Подготвя регулярно статистика за дейностите на отдел „Миграция и интеграция“ и разработва кратки обобщения от обратните връзки от бенефициенти и екипа.
 • Подготвя кратки предложения за подобрение на процеса на работа на база на проведените обратни връзки и обобщена информация от мониторинг и оценка.
 • Работи за допълване и изпълнение на методика за мониторинг, оценка, отчетност и познание като подкрепа екипа по управление за прилагане на нови подходи на работа и грижа за екипа.
 • Съдейства за поддържането на висок професионализъм и добър капацитет за работа на екипа, като при нужда разработва обучения или насочва към подходящи такива за подобряване на умения сред членовете на отдела.
 • Следи за изпълнението на проектните дейности и постигане на заложените индикатори в посочените срокове по текущите проекти и съдейства на ръководителите на проектите за проследяване на изпълнението.
 • Събира и предоставя информация за публикации, свързани с популяризирането на дейността на Каритас София.
 • Подкрепя и при необходимост замества колеги при изпълнението на специфични дейности по събиране на информация и провеждане на мониторинг на дейности.
 • Съдейства за популяризиране на дейностите на отдела и организацията.
 • Работи за търсенето на нови възможности за финансиране на дейностите на отдела и подкрепя работата с доброволци.
 • Подготвя месечни отчети и статистика за работата си като списъци, протоколи и други необходими отчетни документи за извършените дейности и предоставените услуги.
 • Участва в обучения, екипни срещи, мултидисциплинарни срещи и супервизии за обсъждане на трудности, добри резултати, планиране и преразглеждане на грижата за бенефициентите.
 • Изпълнява други задачи, възложени му от прекия ръководител.
 • Извършва своите професионални задачи и задължения, спазвайки Политиката за закрила на децата, Етичния кодекс и Кодекса на поведение на Каритас София.

Необходими документи за кандидатстване:

Автобиография
Мотивационно писмо
Релевантни сертификати, препоръки и други документи
Извадка от текст от работата досега: публикация, проект, въпросник, анализ
Срок: 22 август 2022
Необходимите документи изпращайте на имейл: dessislava.hristova@caritas-sofia.org

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю.

Каритас София признава правото на закрила на деца и възрастни в уязвимо положение, независимо от техните пол, раса, култура, физическо или ментално състояние. Каритас София се ангажира със създаването и поддържането на среда, която насърчава основните ценности и предотвратява злоупотреби и експлоатация на хора. От доброволците и служителите на Каритас София се очаква да отстояват достойнството на всеки, с когото имат контакт, като гарантират, че тяхното лично и професионално поведение е на най-високо ниво. Те се очаква да служат почтено и да насърчават правилните взаимоотношения, като същевременно изпълняват своите отговорности.