English   14337 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Специалисти оценители

Дата на публикуване:
21 септември 2022 г.
Валидна до:
21 октомври 2022 г.
Име:
SOS Детски селища България
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1618
Адрес:
ул. „Паскал Тодоров“ № 8 А
Телефони:
02 818 49 40; 02 955 7000
Ел. поща:
office@sosbg.org
Тип:
Работа

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за външно оценяване

на качеството на предоставяните социални услуги от SOS Консултативен център /ЦОП/ Перник и въздействието им върху общността на гр. Перник и гр. Брезник


1. ВЪВЕДЕНИЕ

Сдружение SOS Детски селища България  предоставя грижа за деца, разделени от биологичното си семейство и подкрепя семейства в риск от раздяла повече от 30 години.

Социалните услуги, които сдружението предоставя  са:

 1. Приемна грижа – 5 общностни мрежи от приемни семейства с общо  61 приемни семейства, които се грижат за 76 деца  в градовете София, Перник,Брезник, Трявна, Габрово, Велико Търново.
 2. SOS Семейни домове - Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания /ЦНСТ/ -    6 SOS Семейни дома с общо 60 деца и младежи към днешна дата в градовете София – 2, Велико Търново – 3 и Габрово – 1 SOS Семеен дом.
 3. SOS Консултативни центрове - Центрове за обществена подкрепа /ЦОП/– 5 в градовете София, Перник, Велико Търново, Габрово и Трявна, които подкрепят общо 234 деца в 242 семейства през 2022г.
 4. Звено „Майка и бебе“ в гр. Габрово – 9 бенефициенти за 2022г, като 6 от тях деца и 3 непълнолетни майки.
 5. Програма Начало на самостоятелен живот – подкрепа за младежи, напускащи алтернативна грижа.

Сдружението  предоставя социални услуги чрез две програми, организирани на териториален принцип – Програма SOS Детско селище София – Перник – Дрен и Програма SOS Детско селище Велико Търново – Габрово – Трявна.
Програма
SOS Детско селище е комплекс от социални услуги за деца и семейства в риск като целта е да се осигури комплексна подкрепа чрез взаимодействие,  екипна работа и споделяне на ресурси.

Програма SOS Детско селище София – Перник обединява социалните услуги:

SOSКонсултативен център /ЦОП/ „Шанс “София, SOS Консултативен център /ЦОП/ Перник, Център по Приемна грижа гр. София, Приемна грижа – мрежа от приемни семейства в гр. Перник и гр. Брезник, SOS Семеен дом „Мечтатели “и SOS Семеен дом „Приятели “в гр. София, Програма Начало на самостоятелен живот.

2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА Консултативен център Перник

SOS Консултативен център гр. Перник стартира дейността си през януари, 2008г. В центъра се предоставят следните социални услугите: Застъпничество и посредничество, Информиране и консултиране, Общностна работа, Терапия и рехабилитация и Обучение за придобиване на умения. В това число влизат психо-социално консултиране, консултации с психолог и логопед; групова работа за родители, с цел развиване на родителския капацитет и споделяне на опит; групова работа за деца. За нуждите на клиентите се предоставя подкрепа и съдействие за здравна помощ, юридически консултации, придружаване. Екипът подкрепя родителите в търсене на работа. Професионалистите от Центъра развиват изключително много общностната работа в близки до Перник населени места.

Екип – 5 специалисти: ръководител, съвместяващ функция и на социален работник, 1 социален работник,  2 психолози, логопед на граждански договор.

3. ЦЕЛ И ОБОСНОВКА НА ОЦЕНЯВАНЕТО

Основна цел на заданието

Да се извърши цялостна оценка на дейността на SOS Консултативен център /ЦОП/ Перник, управляван от Сдружение „SOS Детски селища България“.

Специфични цели на заданието

1. Да се изследва:

1.1. ефектът от работата на центъра върху клиентите и общността на  община Перник  и община Брезник;

1.2. ефективността и развитието на въведения от Сдружение SOS Детски селища България модел за подкрепа на семействата;

1.3. ефектът от реализираните дейности върху ключовите институции, партньори и общността в община Перник и община Брезник за повишаване на обществената информираност, чувствителност и ангажираност по въпросите на превенция на разделянето и подкрепа на семейството;

2. Оценяването да даде препоръки към:

2.1. Развитие на Центъра и услугите към целевите групи

2.2. Управлението на случай, от гледна точка измерване ефекта от работата на

центъра върху детето;

2.3. Развитие на създадения модел за подкрепа на семейството;

2.4. Партньорство с местните власти.

4. УЧАСТНИЦИ В ОЦЕНЯВАНЕТО


Основни участници в оценяването са всички заинтересовани страни от работата на Центъра:
 • Децата и семействата, клиенти на центъра; както и деца и семейства, клиенти на други услуги в общността в Перник и Брезник;
 • Екипът на Центъра
 • Екип на Програма Детско селище София – Перник – Дрен
 • Екипът на Отдел Развитие на програми в сдружението;
 • ДСП и ОЗД на територията на община Перник
 • Община Перник;
 • Община Брезник
 • Партньори - доставчици на социални услуги, училища, др.

5. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ОЦЕНЯВАНЕ

Изготвен доклад, който включва:
 • метод и начин на проведеното наблюдение и оценка
 • резултати от проведеното изследване, спрямо формулираните подцели на
 • заданието
 • препоръки, съобразно формулираните цели на настоящото задание

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ, УМЕНИЯ И ОПИТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ


От изпълнителите се очаква да имат следните компетенции, умения и опит:

 • Познаване и разпознаване на водещи съвременни политики и практики в развитието на услуги за семейства и деца
 • Да познават системата за закрила на детето в България
 • Да познават действащата нормативна уредба в областта на детското благосъстояние и закрила на детето.
 • Знания и опит в развитие и на центрове за социални услуги, базирани в общността
 • Знания и опит в подготовка и извършване на наблюдение и оценка на услуги в общността за деца и семейства
 • Комуникативни умения
 • Консултативни умения
 • Аналитични умения

7. ВРЕМЕВИ ОБХВАТ НА ЗАДАНИЕТО

Очаква се оценяването да се извърши в периода 15.10.2022 – 15.11.2022 г.

Докладът следва да бъде изготвен и представен до 09.12.2022 г.

 

8. УПРАВЛЕНИЕ

Изпълнителите ще работят под ръководството на Антония Тилкова, Директор на Програма SOS Детско селище София-Перник-Дрен.

 

9. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ

 Краен срок за подаване на предложения 07.10.2022 г.

 Лице за контакт: Катерина Лазова, съветник Програми за подкрепа на семейството,

имейл: katerina.lazova@sosbg.org, тел. номер: 0888 805 924.

 

10. ОБХВАТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПО ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ

Предложението по техническото задание не се изчерпва, но задължително съдържа:

 • Представяне на екипа
 • План за оценяването
 • Подходи и методи, които ще се използват
 • Срокове
 • Ценова оферта