English   14263 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

„Лекари на света“ търси служител/ка по въпросите на сексуалното и репродуктивното здраве

Дата на публикуване:
07 ноември 2022 г.
Валидна до:
05 декември 2022 г.
Тип:
Работа

Служител/ка по въпросите на сексуалното и репродуктивното здраве (СРЗП)

КОНТЕКСТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ

Médecins du Monde (MdM) („Лекари на света“) е международна хуманитарна организация, чиято мисия е да предоставя медицински грижи за най-уязвимите групи от населението по света, включително Франция. Тя се стреми да стимулира доброволния ангажимент от лекари, други доставчици на медицински грижи и от тези, чийто опит в други области е необходим за неговите дейности, да привлече цялата компетентна подкрепа, необходима за постигането на нейните проекти, и да се стреми по всяко време да насърчава близки работни отношения с населението, за което се грижи.


„Лекари на света“ Франция присъства в България от 2004 г., в квартал „Надежда” в Сливен. През годините проектът се развива и в момента, в рамките на темата „Здраве на околната среда“, проектът има две основни ориентации: „Сексуално и репродуктивно здраве и права“ и „Психично здраве и психосоциална подкрепа“. Конкретните директни бенефициенти са жени и деца/младежи от квартал Надежда.

Основна мисия:
Изпълнение на дейностите на мисията в областта на сексуалното и репродуктивно здраве и права (СРЗП), както е определено и в съответствие с установените протоколи и процедури

Основни дейности:
 • Идентифициране на нуждите на общността, екипите и партньорите
 • Повишаване на осведомеността и изграждане на капацитет и знания в областта на СРЗ сред общностите, екипите (Лекари на света и/или партньорите)
 • Прилагане на поправителни мерки за подобряване на качеството на грижите
 • Провеждане на обучения
 • Проследяване на насочването
 • Извършване на проучвания (проучвания на въздействието, оценки и др.) сред населението, партньорите и др.
 •  Участва в определянето на националните участници
 • Ръководи мрежи от местни участници
 • Участие в подготовката на инструменти и процедури
 • Събиране на данни и участие в техния анализ
 • Участие в работни срещи и координиране с партньорски структури
 • Участие в оценката на партньорите
 • Участие в разработването на дейности
 • Изготвяне на доклади за дейностите
 • Участие в дейности по застъпничество
 • В зависимост от конфигурацията на мисията да ръководи екипа (планиране и наблюдение на дейностите, набиране на персонал, дисциплина, обучение и др.).
Основни умения:
 • Разбира националните стандарти и въпроси, свързани със СРЗП, и рамката на Лекари на света
 • Познаване аудиториите и тяхната среда (нужди, разбиране, грижа, приемане, взаимоотношения с целевите аудитории и др.)
 • Да разбира системата на здравеопазване (включително организацията, учебната програма на медицинските профили и националните програми за здравеопазване) и да обобщава общите й очертания
 • Идентифициране, анализиране, приоритизиране и обобщаване на информация в съответната област
 • Определяне на нуждите от обучение, разработване и провеждане на обучения
 • Да разбира техниките за преподаване на възрастни, да можете да се изразявате публично
 • Писане на професионални документи, организиране, класифициране, общуване
 • Да оценява въздействието на действията и да ги коригира по подходящ начин
 • Да идентифицира пречките и предизвикателствата пред различните участници
 • Работа в мултидисциплинарен екип
 • Предаване на ценностите и позициите на MdM
 • Да бъде гъвкав/а и адаптивен/на; разбира и приема промените в средата по отношение на хората, задачите, работните решения, политиките и т.н.
 • Да пише професионални документи, да организира, класифицира и комуникира
 • Ако заема ръководна длъжност
 • Изготвяне на планове за действие и проследяване на показателите и резултатите в дадена област
 • Организиране на дейности и цели, разпределяне на работното натоварване
 • Комуникация с екипа
 • Оценявайте и развивайте уменията на колегите си
 • Използване на пакета Microsoft Office.
За да кандидатствате изпратете CV на genco.bulgaria@medecinsdumonde.net

Изисква се диплома за медицинска сестра или акушерка. Опитът се оценява