English   14358 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Служител по въпроси на психичното здраве и психосоциалната подкрепа

Дата на публикуване:
05 януари 2023 г.
Валидна до:
31 януари 2023 г.
Тип:
Работа

Сдружение „Лекари на света“ търси служител по въпросите на психичното здраве и психосоциалната подкрепа

Мисия Сливен, България


Дата на актуализация: 10/11/2022

КОНТЕКСТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯТА


Сдружение „Лекари на света“, Médecins du Monde (MdM) е международна хуманитарна организация, чиято мисия е да осигурява медицински грижи за най-уязвимите групи от населението по света, включително и във Франция. Тя се стреми да насърчава мобилизацията на лекари, други медицински специалисти и на тези, чийто опит в други области е необходим за нейните дейности, да привлича цялата компетентна подкрепа, необходима за осъществяването на нейните проекти, и да се стреми по всяко време да насърчава близките отношения с населението, за което се грижи.


MdM Франция присъства в България от 2004 г., в квартал „Надежда" в Сливен. През годините проектът еволюира и понастоящем, в рамките на тематичната област „Здраве и околна среда", проектът има два основни медицински компонента: “Сексуално и репродуктивно здраве и права” и “Психично здраве и психосоциална подкрепа”.

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ


Служителят, отговарящ за психичното здраве и психосоциалната подкрепа (ПЗПСП), отговаря за определянето и изпълнението на психосоциалните дейности. Тя/той осигурява качеството на тези дейности в съответствие със стандартите на MdM.

Служителят по ПЗПСП придружава екипа от мобилизатори  при разработването, подготовката и подпомагането на дейностите, провежда индивидуални интервюта с бенефициентите (деца и възрастни), за да оцени техните нужди, и ги насочва към специалисти по психично здраве, ако е необходимо. Служителят по ПЗПСП трябва да изгради и поддържа мрежа от партньори и специалисти в областта на психосоциалното и психичното здраве в Сливен.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
 • Анализ на работната среда: идентифициране на потребностите на хората от общността, потребностите от обучение на екипа и партньорите;
 • Участие в разработването и подготовката на психосоциални дейности и ИОК (информация, образование, комуникация) сесии по теми, свързани с психичното здраве, насочени към деца, тийнейджъри и жени, с подкрепата на медицинския съветник на терен (или медицинския координатор), служителя по сексуално и репродуктивно здраве и права, ръководителя на проекта, партньорите;
 • Организиране на създаването на материалите, необходими за дейностите, включване на негови/нейни колеги в различните етапи. Предоставяне на обучителни сесии за мобилизаторите (включително за улесняване на психосоциалните дейности, психологическа самоподкрепа...);
 • Придружаване на екипа от мобилизатори  при улесняването на психосоциалните дейности и сесиите по ИОК;
 • Участва в картографирането на участниците, развива мрежа от партньори и създава система за насочване на деца, младежи и жени, нуждаещи се от психичноздравна подкрепа; Ако е уместно, идентифицира и предлага на мисията потенциални нови партньорства;
 • Придружаване на екипа при идентифицирането на деца и жени в риск;
 • Провеждане на индивидуални интервюта и насочване на бенефициентите (непълнолетни и възрастни), когато е необходимо;
 • Наблюдава и актуализира информация за новите закони и разпоредби, свързани с темите за психичното здраве и ситуацията в България;
 • Участва в срещи с местни заинтересовани страни в Сливен (община, здравни структури, здравни специалисти, НПО) от името на МдМ, помага при изготвянето на протоколи и осигурява проследяване на срещата;
 • Поддържане на архиви, статистика и актуализиране на досиета, писане на месечни отчети за дейностите на МДМ
 • Събиране на данни и участие в техния анализ
 • Принос към дългосрочното планиране и стратегия по теми, свързани с психичното и психосоциалното здраве.
 • Спазване на методологията и ценностите на МДМ, поддържане на добро ниво на качество и запазване на поверителността на потребителите и техните случаи.
Списъкът на мисиите не е изчерпателен и може да бъде променян, за да отразява развитието и конкретните нужди.

НЕОБХОДИМИ УМЕНИЯ:

 • Обучение и опит
 • Държавно призната диплома за психолог
 • Опит в работата с деца и тийнейджъри
 • Опит в работата с уязвими групи от населението и/или с неправителствени организации, и/или с първични здравни грижи, и/или в областта на общественото или общностно здраве.
Меки умения
 • Силен интерес към психосоциалния подход
 • Силна способност за наблюдение, анализиране, докладване и поемане на инициатива
 • Способност за работа в добър екип и самостоятелно
 • Добри аналитични и писмени умения
 • Адаптиране на комуникацията към аудиторията
 • Работа в мултидисциплинарен екип
 • Организиране и приоритизиране на дейностите
Твърди умения
 • Способност за работа с Microsoft Office 365
 • Английски, френски, ромски или турски език ще бъде предимство
ЙЕРАРХИЧНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ВРЪЗКИ

Йерархична връзка: Съветник в областта на медицината

Функционална връзка (ако има такава): Ръководител на проекта, референт по ПЗПСП в централата, служител по въпросите на сексуалното и репродуктивно здраве,

Други: той/тя работи в тясно сътрудничество с всички членове на екипите на МДМ в България

УСЛОВИЯ НА ТРУД:
 • Вид на договора: Едногодишен трудов договор (с възможност за удължаване) с клона на „Лекари на света" в Сливен
 • Ритмичност: работа на пълно работно време с възможност за някои дни работа от вкъщи
 • Местонахождение: гр: Сливен с възможни пътувания в България или в чужбина

Заплата от 1513 до 1604 BGN (Бруто)

КАНДИДАТСТВАНЕ:

Изпратете CV на имейл адрес: adminco.bulgaria@medecinsdumonde.net