English   14277 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Доброволци за гражданско наблюдение на политиките по управление на отпадъците в Община Поморие

Дата на публикуване:
24 януари 2023 г.
Валидна до:
01 февруари 2023 г.
Име:
Сдружение Европа и ние
Област:
Бургас
Град/Село:
Поморие
Пощенски код:
8201
Адрес:
ул. „Добри Чинтулов“ № 26
Телефони:
088 8477998; 059632831
Ел. поща:
europeandwe@yahoo.com
Тип:
Доброволци
Сдружение „Европа и ние“ гр. Поморие в качеството си на бенефициент по проект BG05SFOP001-2.025-0127 „Общество в действие за нулеви отпадъци“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ набира доброволци по проекта за осъществяване на гражданско наблюдение върху политиките по управление на отпадъците в Община Поморие.

Гражданското наблюдение е утвърдена форма за участие на гражданите в процеса на мониторинг на политики и законодателство, упражнявани от публичната администрация. Целта на прилагането му върху дейността на администрацията е да се повиши прозрачността, публичността, отчетността, етиката и доверието от страна на гражданите и бизнеса, да се създаде открито и отговорно управление. За тази цел в рамките на проект „Общество в действие за нулеви отпадъци“ се предвижда изграждането на механизъм за провеждане на гражданско наблюдение на местната политика по управление на отпадъците. Реализирането на гражданското наблюдение се планира за периода февруари 2023 г. – ноември 2023 г. 

Гражданският наблюдател осъществява независимо и безпристрастно наблюдение върху дейността на институциите, отговорни за прилагане на местните политики по управление на отпадъците. 

Кандидатите за доброволци - граждански наблюдатели трябва да са навършили 18 г., да са неосъждани, да не са служители в институциите, ангажирани с планиране, прилагане и мониторинг на местните политики по управление на отпадъците - обект на гражданско наблюдение и да имат време и желание за полагане на доброволен труд. 

Проектът има за цел да се повиши сътрудничеството и взаимодействието между администрацията, бизнеса и гражданите в процесите на формиране, прилагане и мониторинг на политиките по управление на отпадъците на територията на Община Поморие.

При желание за включване като граждански наблюдател, моля изпращайте заявление за участие и автобиография в срок до 01.02.2023 г. на адрес гр. Поморие 8201, ул.  „Княз Борис I“ 107 или на e-mail: europeandwe@yahoo.com

Проект № BG05SFOP001-2.025-0127 с наименование „Общество в действие за нулеви отпадъци“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“