English   14294 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

„Лекари на света" България търси служител по логистиката (Logistics officer)

Дата на публикуване:
14 март 2023 г.
Валидна до:
16 април 2023 г.
Тип:
Работа


КОНТЕКСТА

В продължение на повече от 30 години "Лекари на света", кампания, посветена на международната солидарност, се грижи за най-уязвимите групи от населението у дома и в чужбина. Тя продължава да изтъква пречките, които съществуват при достъпа до здравни грижи, и осигурява устойчиви подобрения в политиките "здраве за всички". Тези, които работят за тази независима организация, не само предоставят грижи и лечение, но осъждат нарушенията на човешкото достойнство и права и се борят за подобряване на въпросите за населението, живеещо в несигурни ситуации. Понастоящем ЛнС работи в 44 страни на всички континенти, където се фокусира върху 4 приоритетни области: грижа за здравето на мигрантите и разселените лица, насърчаване на сексуалното и репродуктивното здраве, намаляване на вредите, свързани с употребата на наркотици, извънредни ситуации и кризи.

В България "Лекари на света" има за цел да помогне за подобряване на здравето на хората, живеещи в несигурни жилища. В Сливен в кв. Надежда работим за насърчаване на по-добра и безопасна среда на живот, като същевременно увеличаваме достъпа до услуги за сексуално и репродуктивно здраве, като семейно планиране. Работим за овластяване на жените и момичетата, с по-добър достъп до информация, гинекологични консултации и контрацепция, за да предотвратим нежелана бременност и полово предавани болести.
От друга страна, Сдружението иска да намали негативното въздействие на условията на живот върху физическото и психическото здраве и благополучие на жителите на Надежда, като допринесе за подобряването и достъпа до безопасни пространства за събиране, като предложи психосоциални дейности на децата, които им дават възможност да развият своите фини и психомоторни умения, или като предложи обучение по първа помощ.

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ


Под надзора на Лог/Админ Координатор, Служителят по логистика ще отговаря за следните основни дейности:
 • Изпълнение на всички логистични операции на базово ниво, като се гарантира, че политиките и процедурите за възлагане на обществени поръчки се спазват стриктно.
 • Уверение, че принципите за възлагане на поръчки се спазват (справедливост, прозрачност) и желаното качество на услугите, доставките или строителството се получава на най-добрата цена.

ОПИСАНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ

Обществени поръчки
 • Уверете се, че политиките и процедурите за възлагане на обществени поръчки за ЛнС се спазват стриктно.
 • Управление на всички процеси на закупуване на базово ниво в съответствие с изискванията и насоките, осигуряване на добро планиране на покупката и спазване на пазарната процедура и следване на финансовите прагове и свързаните с тях процедури.
 • Подготвяне заявката за мисия (MR) с нейния номер на разпределение и уверение, че документът е подписан от всички.
 • Събиране на оферти и/или изготвяне на ценова листа за различен вид покупка.
 • Избиране на доставчика въз основа на най-доброто съотношение качество-цена.
 • Подготвяне на поръчка за покупка или договор и осигуряване на ефективна и навременна поръчка на всички артикули, стоки и услуги.
 • Уверение, че всички технически изисквания на заявените доставки/стоки са налице както и оптималното съотношение цена/качество.
 • Осигуряване навременна доставка на всички закупени артикули от магазини / доставчици до полеви местоположения, като гарантирате, че получените стоки или известието за доставка на доставчика са получени.
 • Свързване с Лог/Админ Координатора за искане и обработка на плащане и финализиране на файла за покупка своевременно.
 • Поддържане на връзка с надзорници и други служители по всички логистични въпроси, за да осигури ефикасно и ефективно изпълнение на операциите.
 • Оптимизиране на всички логистични операции, за да се увеличи ефективността на разходите, включително създаване на дългосрочни договори за доставка в сътрудничество с Лог/Админ Координатора.
 • Правилно поддържане на системата за проследяване и архивиране за записване и архивиране на всички поръчки.
 • Подготвяне и попълване на всички файлове за покупка (заявка за мисия; Писмо за освобождаване от процедура, ако се изисква; Поръчка за покупка; Искане за оферта в съответствие с приложимите подпроцедури; Котировки на доставчиците; мрежа за оценка на доставчиците; сметка; Получена бележка за стока или разписка, или удостоверение за дарение).
 • Уверение, че всички документи, свързани с файла за покупка, са прикачени към файла за покупка.
 • Актуализиране на договора и проследяване на покупката.
 • Уверение се, че всички доставчици и доставчици на услуги спазват Хартата за етика на покупките.
 • Идентифициране на потенциалните доставчици, които предлагат най-добрата комбинация от качество, цена, наличност и срокове за доставка.
 • Преговаряне с доставчиците.
 • Установяване и поддържане на добри професионални работни отношения с доставчици, доставчици на услуги и изпълнители, като същевременно стриктно се придържа към антикорупционните насоки и кодекса за поведение на ЛнС.
 • Подготвяне на списъка на доставчиците и ценовата листа (PL), като се уверите, че цялата необходима информация е включена.
 • Преразглеждане ценовата листа (PL) на всеки 6 месеца, за да сте сигурни, че тя е в съответствие с промените на пазара.

Управление на автомобил.
 • Изготвяне на последващите действия за горивото въз основа на дневника.
Управление на стоки и активи
 • Поддържане и отговаряне за управлението на всички запаси на базово ниво.
 • Отговаря за регистрацията, поддръжката, ремонта-поддръжката и разпореждането с активите на ЛнС, осигурявайки пълен контрол на артикулите на всички етапи.
 • При получаване на стоката, отговаря за проверка на количеството, състоянието и съдържанието на получените пакети в сравнение с Поръчката или Получените Стоки.
 • При нередности при приемане (липсващи или повредени опаковки или продукти, грешки в продукта и др.), да ги отбележи и да информира своевременно Лог/Админ Координатора.
 • Уверение, че всички стоки са добре организирани и правилно съхранявани, добре защитени, напълно идентифицирани и лесно достъпни (чистота, сигурност, достъп и т.н.).
 • Изготвяне на отчети за движението на запасите в съответствие с политиката и форматите на ЛнС.
Управление на съоръжения
 • Уверение, че водата, електричеството, газът, нефтът и телекомуникационните услуги се предоставят ефективно в къщата, офиса и центъра и информирайте своевременно Лог/Админ Координатора в случай на проблеми.

ПРОФИЛ
 • Бакалавърска степен в съответната област със силни познания за видовете и поръчките на търговски сделки.
 • Желателно е доказан опит в хуманитарната логистика, снабдяването, управлението на запасите.
 • Желателно е добро разбиране на правилата за възлагане на обществени поръчки и разпоредбите на големите международни донори.
 • Опит в работата в сложна хуманитарна обстановка, опит в отговорностите, свързани със сигурността, желателно.
 • Възможност за работа с изключително кратки срокове и множество задачи, осигуряващи качествена работа своевременно.
 • Високо ниво на междуличностни умения и умения за водене на преговори и мотивация за работа като част от екип.
 • Умения в използването на MS Excel и Word програми, както и общи компютърни и комуникационни приложения.
 • Отличен говорим български език. Добро ниво на английски език желателно.
 • Бъдете ангажирани с ценностите на MdM като организация и мотивирани от нейния незаконов и не за печалба модел.

Месторабота – Сливен, с възможни пътувания до София и/или Франция;
Временна/сезонна работа;
Пълно работно време;
Брутна заплата: от 1625 до 1725 BGN
Служители/Работници;
Организации с нестопанска цел; Логистика, Спедиция.

Кандидастване на adminco.bulgaria@medecinsdumonde.net