English   14337 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Ресурсен учител в специален клас

Дата на публикуване:
19 септември 2023 г.
Валидна до:
19 октомври 2023 г.
Име:
Фондация за образователна трансформация
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул. Нишава 107
Телефони:
+359-877-207-214, +359-877-207-214
Ел. поща:
snezhina.varbanova@transform.bg
Тип:
Работа

Задаваш си въпроси за професионалното си развитие и искаш работата ти да носи повече смисъл за теб и другите!

За специален клас на CLM Център за работа с деца със затруднения в развитието, Фондация за образователна трансформация търси да назначи ресурсен учител.

В CLM Център ние прилагаме Competent Learner Model, с който ефективно подпомагаме, в терапевтичен и в образователен аспект, деца със затруднения в развитието и интеграцията.

CLM  е световно признат, високоструктуриран и интензивен терапевтичен подход, който е базиран на принципите на Приложен поведенчески анализ и терапия (АBА). Нашият обучен и сертифициран екип прилага този високоефективен подход и в съвместните усилия с родителите развива среда (училищна и домашна), която допринася за придобиването на умения при децата с разстройства, както от аутистичен спектър (РАС), така и с други затруднения в развитието. 

Ресурсният учител в специален клас:
 • Работи в мултидисциплинарен екип, състоящ се от психолози, логопеди, специални педагози, част от холистичния подход за работа с деца със СОП;
 • Планира, адаптира и следва учебни програми за деца със СОП.
 • Подпомага формирането на положителна нагласа у децата със СОП към учебния процес.
 • Разработва индивидуални програми за обучение и развитие, в тясно сътрудничество и координация с екип от терапевти, като част от цялостния терапевтично-образователен процес.
 • Приема индивидуалността на учениците и се съобразява с нея в конкретната си работа.
 • Адаптира различни образователни материали, в съответствие с индивидуалните потребности на учениците, така че да подпомогне постигането на очакваните резултати в процеса на учене.
 • Съдейства за взаимното опознаване на децата, създаване на атмосфера на толерантност и зачитане уникалността на отделната личност.
 • Вярва в постоянната нужда от обучение и подобряване на собствената квалификация.
 • Осъществява трайно сътрудничество с родителската общност и подпомага активното й включване в училищния живот.
Изисквания за заемане на ролята:
 • висше образование, специалност „Специална педагогика", „Логопедия“, „Психология“ или подобно и съответната квалификация за осигуряване на ресурсна подкрепа;
 • практически опит по специалността - работа с деца със СОП и техните семейства;
 • познаване на учебните програми в начален етап и Наредбата за приобщаващото образование.
 • позитивен и усмихнат човек, с любопитство към света на децата;
 • търпеливост и асертивно поведение;
 • гъвкавост и емоционална устойчивост;
 • умения за работа в екип с нагласа за учене и развитие.
Ние предлагаме:
 • Трудов договор на пълна ангажираност;
 • Обучение за работа по метода Competent Learner Model (CLM) – метод за работа с деца със забавяне в развитието и РАС, базиран на Приложен поведенчески анализ и терапия
 • Конкурентно заплащане;
 • Възможност за използване на Multisport карта.
Как да кандидаствате?

Изпратете професионална автобиография и мотивационно писмо на tsveta.kamensky@transform.bg. Препоръчителни са допълнителни документи, които да подкрепят кандидатурата Ви.

Процесът на подбор:

Първият етап е свързан с проверка за съответствие на документите с изискванията за заемане на ролята. За следващи стъпки ще се свържем с успешно преминалите първия етап.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.