English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Психолог в Център за работа с деца на улицата „Надежда"

Дата на публикуване:
06 ноември 2023 г.
Валидна до:
31 декември 2023 г.
Име:
Фондация "Конкордия България"
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефони:
02 936 86 20, 087 771 7647
Ел. поща:
hr.bulgaria@concordia.bg
Тип:
Работа

Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвими и социално изключени групи.

Основни дейности и отговорности:
 • Проучва индивидуалните особености и потребности на потребителите и изготвя психологическа оценка;
 • Осъществява индивидуално и групово консултиране на деца и техните родители
 • Осъществява кризисна интервенция и психосоциална работа с деца с поведенчески и емоционални проблеми;
 • Организира и фасилитира индивидуални и групови дейности за придобиване на социални умения, изграждане на умения за справяне в конфликтни ситуации, превенция на рисково поведение;
 • Участва в изготвянето на документацията по воденето на случай;
 • Оказва консултативна помощ на социално-педагогическия екип по отношение на поддържане на добър психоклимат и разрешаване на проблеми от социално и психологично естество, свързани с пряката работа с децата и техните родители;
 • Подкрепя екипа при обсъждания и вземане на организационни и методически решения;
 • Подкрепя екипа в работата с родителите и провеждането на срещи и групови дейности с родителите;
 • Участва в обсъждането и планирането на работата по случаите на екипни среши и супервизии, както и на общите дейности в Центъра;
 • Участва активно в обучения и с участието си допринася за подобряване на работата.

Очакваме кандидатите да притежават:

 • Бакалавър/магистър по психология;
 • Мотивация за развиване и утвърждаване на услугите на центъра;
 • Опитът в работа с деца в риск е предимство;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Толерантност към хора от различни социални прослойки групи, етнос, ценностна ориентация, начин на живот;
 • Чувство за отговорност, справедливост, комуникативност, инициативност;
 • Умение за работа в екип;
 • Самодисциплина, самоконтрол при справяне с кризисни ситуации и разрешаване на проблеми.

Кандидатите могат да открият при нас:
 • Трудов договор на 4 (четири) часов работен ден по утвърден работен график;
 • Социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др;
 • Комуникативно работно място;
 • 13-та заплата;
 • Професионална подкрепа;
 • Въвеждащо обучение и усъвършенстване на професионалните умения.

На всички кандидати гарантираме конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.