Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
18

Анализи, изследвания, доклади, проучвания

23 ноември 2018
Антидемократичната пропаганда в България - част втора

Втора част. Медиите онлайн през 2017 г. Честотно измерване и анализ на съдържанието. Издава - Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София

свали документа
22 ноември 2018
Социологическо проучване "Медии и външна политика. Мнения на българите"

Две трети от българските граждани - 63%, смятат, че медиите в страната са зависими в работата си. Това показва изследване на фондация „Конрад Аденауер" и „Алфа Рисърч" за свободата на медиите и доверието в международните институции и държави.

свали документа
15 ноември 2018
Проучване „Хоризонт 2030. Демографски тенденции в България"

Автори - експертите по демография доц. д-р Георги Бърдаров и доц. д-р Надежда Илиева.

свали документа
09 ноември 2018
Гражданският сектор в България: Публичен образ и медийни политики

Доклад на Фондация „Медийна демокрация” с подкрепата на Български фонд за жените и Civitates – инициатива за филантропия, демокрация и солидарност в Европа.

свали документа
30 октомври 2018
Световен дарителски индекс на КАФ 2018

България е на 126-мо място в света, отчита Световният дарителски индекс на КАФ 2018 (CAF World Giving Index 2018) – най-авторитетното проучване, което измерва щедростта в 146 държави. Резултатите са оповестени от CAF Global Alliance и българския й член Фондация BCause: помощ за благотворителността. Общият индекс на дарителство в България е по-висок от миналогодишния – той се е увеличил от 19% на 22%. Повече от двама на всеки пет души (42%) съобщават, че са помагали на непознат. Година по-рано са били 34%, така че по този показател ръстът е забележителен. Топ 10 в света са: 1. Индонезия, 2. Австралия, 3. Нова Зеландия, 4. САЩ, 5. Ирландия, 6. Великобритания, 7. Сингапур, 8. Кения, 9. Мианмар, 10. Бахрейн

свали документа
29 октомври 2018
Ранното детско развитие в България

Изследване на системите подкрепящи ранното детско развитие, взаимовръзките и взаимодействието между тях и с родителите. Изследователският доклад се издава по проект „Грижа в ранната възраст", изпълняван от фондация „За Нашите Деца“ с финансиране от фондация „ОУК“.

свали документа
29 октомври 2018
Какво ще се случи с гражданското общество в ЕС до 2030 г.

Гражданските организации трябва да отговорят адекватно на промените на съвременния свят и да прилагам иновативни решения за справяне с проблемите си. Това е един от основните изводи, който прави анализът „Еволюция на гражданското общество в ЕС до 2030.“

свали документа
20 септември 2018
Доклад от проучване: 88% от българите се осведомяват за новините онлайн, главно в социалните мрежи

Центърът за медии, информация и общество към Централноевропейския университет публикува на страницата си доклад за медийната среда в България и влиянието на технологиите и интернет върху нея. Докладът се издава в рамките на проекта Media Influence Matrix, който изследва променящият се пейзаж в областта на на управлението и политиката, финансирането и технологиите в обществената сфера с фокус върху медиите.

свали документа
04 септември 2018
Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България

Съдържание на доклада: Емисии на вредни вещества и качество на атмосферния въздух; Изменение на климата; Управление на водните ресурси и качество на водите; Земеползване и състояние на почвите; Биологично разнообразие. Национална екологична мрежа; Гори; Отпадъци и материални ресурси; Радиационни характеристики на околната среда; Шумово замърсяване; Енергетика; Транспорт; Финансиране на дейностите по опазване на околната среда; Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”; Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС); Превантивни инструменти за интегриране на целите за опазване на околната среда в инвестиционни проекти и действащи инсталации; Повишаване на екологичното съзнание и култура; Докладът е одобрен от Министерски съвет на 11.07.2018 г.

свали документа
30 август 2018
Доклад на WWF алармира: Подценяваме значението на реките

Докладът за оценка на реките е публикуван във връзка със Световната седмица на водата, която беше открита тази неделя в Стокхолм. Документът показва как традиционното разбиране за реките като първичен източник на вода и енергия поставя в риск други техни предимства от критично значение. Наред с централната роля, която играят в много култури и религии, реките носят и редица практически ползи. Освен че са дом на многобройни животински видове, речните екосистеми осигуряват и естествена защита на градовете от наводнения, а наносните потоци подхранват делтите на реките, които са едни от най-важните земеделски райони в света и дом на 500 милиона души, над морското равнище.

свали документа
24 юли 2018
Атлас на инвазивните чужди видове от значение за Европейския съюз

Атласът е публикуван от Източно- и Южноевропейска мрежа за инвазивни чужди видове (ESENIAS) и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН. Атласът е подготвен и публикуван по проект "Източно- и Южноевропейска мрежа за инвазивни чужди видове - Инструмент за подкрепа управлението на чужди видове в България", с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, програма "BG03 Биоразнообразие и екосистемни услуги". Атласът цели да предостави съотносима информация относно инвазивните чужди видове, които са от значение за ЕС, за да повиши вниманието и да улесни изпълнението в България на Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове. Изданието съдържа информация и оригинални данни от България за 37 вида включени в първия списък на инвазивните чужди видове от значение за ЕС, приет през 2016 г., който е приложение към регламента. Списъкът включва 14 растителни вида, 7 безгръбначни вида животни и 16 гръбначни вида животни (2 риби, 1 земноводно, 1 влечуго, 3 птици, и 9 бозайници). От тях, 6 вида вече бяха регистрирани в България и в региона на ESENIAS. Информацията за всеки вид е представена в 6 раздела: 1) Общи характеристики и биология (с данни за таксономия, морфология, диагностични каче ства и биологични белези); 2) Произход и общо разпространение; 3) Разпространение в България; 4) Местообитания; 5) Пътища за въвеждане и разпростиране; и 6) Въздействие. Статиите са илюстрирани със снимки за всеки вид. Атласът е предназначен за широк обхват от читатели, включително учени, учители, лица, вземащи решения (министерства, агенции, национални и природни паркове, държавни горски и ловни стопанства, и др.), управители, студенти и обществеността.

свали документа
17 юли 2018
Алтернативната визия за управление на отпадъците в София

Алтернативната визия за управление на отпадъците в София беше внесена на 17 юли 2018 г. в Столична община. Тя беше лично връчена на зам. председателя на Столичен общински съвет Иван Велков от Екологично сдружения „За Земята” с подкрепата на гражданска инициатива „За чиста София без изгаряне на отпадъци.” Документът предвижда по-добро управление чрез разделно събиране на всички потоци рециклируеми материали, което ще доведе до приходи за столицата. Днес изтича последният срок, в който общината трябва да подаде документи към оперативна програма „Околна среда” за получаване на финансиране на инсталацията за изгаряне на отпадъци на площадката на ТЕЦ „София”. Създателите на Алтернативната визия настояват въпросният грант да се вложи в подобряване на разделното събиране, а не в строеж на вреден и скъп инсинератор – бизнес модел и технологична концепция от миналото.

свали документа
27 юни 2018
Какво искат децата да се промени в училище?

Национална мрежа за децата зададе този въпрос на 76 деца на възраст между 10 и 18 години, от различни населени места, през месец май 2018 г. С децата са разговаряли младежите рапортьори в Национален Юрочайлд форум (НЕФ).

свали документа
08 юни 2018
Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU

© European Union Agency for Fundamental Rights, 2017 Civil society organisations in the European Union play a crucial role in promoting fundamental rights, but it has become harder for them to do so – due to both legal and practical restrictions. This report looks at the different types and patterns of challenges faced by civil society organisations working on human rights in the EU.

свали документа
08 юни 2018
Доверие в неправителствените организации през 2018 г.

Изследване на Институт Отворено общество – София: Доверие в неправителствените организации изразяват близо 22% от анкетираните в цитираното национално представително социологическо изследване, като този дял отговаря приблизително на един милион и триста хиляди пълнолетните граждани на страната. Недоверие към неправителствените организации изразяват 30% от анкетираните, а най-голям дял – 48% не могат да преценят или нямат отговор на въпроса. Основните причини гражданите да имат доверие в неправителствените организации са срещането на положителна информация за тях в медиите (43% от изразилите доверие в НПО), наличието на преки положителни впечатления от дейността им (42%), както и тяхната независимост от държавните институции (37%), като анкетираните са можели да посочват по повече от един отговор на въпроса. Основната причина, която гражданите изтъкват за недоверието си в неправителствените организации или за липсата на мнение по въпроса е, че нямат информация за дейността им (47% от изразилите недоверие в НПО и 53% от хората без мнение). Най-често доверие към НПО изразяват младите хора на възраст до 29 години (37% от анкетираните в тази възрастова група), а най-рядко доверие в НПО имат възрастните хора над 60 години (13% от анкетираните в тази възрастова група).Хората, които съобщават, че имат доверие в НПО, имат и по-високо доверие в демокрацията. Над 61% от хората, които заявяват, че имат доверие в неправителствените организации, са съгласни с твърдението, че демокрацията е най-добрата форма за управление на страната, което е с около 16% повече от средните стойности сред пълнолетното население на страната (45%).

свали документа
23 май 2018
Разширяването на ЕС и общественото мнение в България

Мнозинството български граждани биха подкрепили присъединяването на страните от Западните Балкани към ЕС, но не и това на Турция, ако подобен въпрос беше поставен на референдум през пролетта на тази година. Това показват данните от национално представително изследване на общественото мнение, проведено от Институт Отворено общество – София през месец април 2018 година, което включва въпрос за нагласите в България по отношение процеса на разширяване на Европейския съюз. Според изследването сред българските граждани с най-силна подкрепа за членство в ЕС би се ползвала Македония, която получава одобрението на близо 83% от изразилите мнение по въпроса, следвана от Сърбия с подкрепа от около 82%, а Черна гора би имала близо 76% подкрепа. Членството на Босна и Херцеговина би получило подкрепа от над 73%, на Косово - около 55%, а на Албания - 52.4%. Подкрепа за кандидатурата на Турция изразяват малко над 38% от изразилите мнение в запитването.

свали документа
24 април 2018
Докла „Размисъл за Европа. Как Европа е възприемана от хората в регионите и градовете"

Докладът „Размисъл за Европа. Как Европа е възприемана от хората в регионите и градовете" предоставя това как гражданите искат да виждат развитието на ЕС в бъдеще. В този доклад са представени резултатите от гражданските диалози и онлайн проучването/приложението, събрани до сега. Окончателният доклад ще бъде предоставен за разглеждане при формулиране на мнението на Европейския съвет на регионите относно бъдещето на Европа, което се очаква да бъде прието през октомври 2018 г.

свали документа
   1  2  3  4  ... 11   »

Търсене на публикация